Сентенце грађанско право > Парнични поступак

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

Рок за подношење предлога за враћање у пређашње стање почиње тећи од дана када су престали разлози који су проузроковали пропуштање, а не од дана пријема решења о повлачењу тужбе.

ОБИМ ЗАМЕНИЧКОГ ПУНОМОЋЈА

Сама чињеница да је тужилац имао овлашћење да у предмету иступа у замену за адвоката ког су предлагачи изворно овластили за заступање и чињеница да је он предузео све правне радње, не значи да може трошкове заступања наплатити од заступаних. Реч је о интерном односу између два адвоката, који су се договорили око предузимања правних послова у наведеном поступку, из ког разлога је и накнада и наплата трошкова такође ствар њиховог односа и договора, а не обавеза властодаваца.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

За суђење у споровима који настају у току и поводом судског или административног извршног поступка, као и у току и поводом стечајног поступка, искључиво је месно надлежан суд који спроводи тај поступак, односно суд на чијем подручју се налази суд који спроводи извршни поступак.

АДВОКАТСКА ТАРИФА

Приликом одлучивања о трошковима поступка, суд примењује тарифу која важи у време доношења одлуке о трошковима поступка.

ТРОШКОВИ САСТАВЉАЊА ТРОШКОВНИКА

Процесна радња сачињавања трошковника није радња потребна за вођење парнице, јер трошковник нема значај поднеска којим се износе наводи од значаја за ток поступка и постизање успеха са тужбеним захтевом, већ се истим само опредељују трошкови о којима суд одлучује без расправљања.

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА О МЕСНОЈ НЕНАДЛЕЖНОСТИ СУДА

Решење којим се један суд оглашава месно ненадлежним је решење којим се окончава поступак пред тим судом. Зато је против тог решења, којим се поступак окончава пред судом који решење доноси, дозвољена посебна жалба и може се побијати не само због битних повреда из члана 374. став 2. ЗПП, како је то прописано чланом 479. ЗПП, јер се оне односе на решења о окончању парнице.

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

Чињенице на којима је заснована одлука у једној правној ствари могу се поново (па и другачије) утврђивати у другој правној ствари.

ТАКСА НА ТУЖБУ

Oбавеза плаћања судске таксе на тужбу када је поступак окончан пре одржавања првог рочишта за главну расправу настаје даном доношења решења о повлачењу тужбе.

ЗАСТУПАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Променом статутарног заступника правног лица не престаје овлашћење за заступање правног лица дато пуномоћнику, већ исто остаје док га нови статутарни заступник не опозове.

ОДБАЧАЈ ТУЖБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ У ИМЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА

Нема места одбацивању тужбе поднете од стране пуномоћника кога је овластио законски заступник малолетног лица, само из разлога што уз тужбу није приложен Извод из матичне књиге рођених за малолетно лице.

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Против решења о одређивању привремене мере у поступку предаје поседа дозвољена је посебна жалба.

ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВНАЊЕ

Чињеница да тужени има седиште у другој држави не утиче на обавезу туженог на плаћање судске таксе, нити га ослобађа таксене обавезе, нити због тога може супротна страна бити обавезана да сноси трошкове судске таксе чији је обвезник тужени.

РОК ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПАРНИЦЕ

Рок за покретање парнице од стране учесника у оставинском поступку након прекида истог је инструкциони року, о чијем протеку суд није дужан да води рачуна по службеној дужности.

ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК И ПРОТИВТУЖБА

Привремени заступник не може у име странке којој је постављен поднети противтужбу, јер за подношење тужбе нема овлашћење те странке.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Пуномоћник правног лица може бити дипломирани правник стално запослен у том правном лицу, само ако има положен правосудни испит, а не неко друго овлашћење за заступање.

ОСЛОБАЂАЊЕ ЛИЦА НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ ЗАТВОРА ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА СУДСКИХ ТАКСИ

Сама чињеница да се тужена налази на издржавању казне затвора не може бити разлог за ослобађање од обавезе плаћања судских такси.

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ НЕДОПУШТЕНОСТИ ИЗВРШЕЊА

Треће лице може да поднесе тужбу за утврђење недопуштеност извршења, без обзира да ли се претходно користило процесним средствима за заштиту својих права и интереса у извршном поступку истицањем приговора.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

Суд цени стварну надлежност према чињеничним наводима тужбе на којима тужилац заснива свој тужбени захтев, а не према наводима из одговора на тужбу.

САДРЖАЈ ИЗРЕКЕ

Законом о парничном поступку није предвиђено да изрека одлуке мора да садржи парициони рок, нити претњу принудним извршењем као обавезан и потребан елемент, а није ни неопходан да би обавеза из одлуке постала извршна.

ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК

Привременог заступника, који у поступку за који је постављен има сва права, али пре свега дужности законског заступника, не може заменити адвокатски приправник, а пасивно понашање привременог заступника туженог и непредузимање парничних радњи у корист странке чије интересе заступа представља битну повреду поступка и повреду права на правично суђење.

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Околност да привремени заступник туженог није успео са жалбом, не ослобађа тужиоца обавезе да му накнади трошкове које је тим поводом имао.

ПРИГОВОР ПРЕУРАЊЕНОСТИ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

Приговор преурањености тужбеног захтева цени се у моменту пресуђења, а не у тренутку подношења тужбе, те евентуална основаност истог води одбијању тужбеног захтева, а не одбачају тужбе.

ИМЕНОВАЊЕ НАСЛЕДНИКА

Именовање наследника као правног сукцесора тужиоца који је умро у току парнице не представља субјективно преиначење тужбе.

ТУЖБА СА ПОСЕСОРНИМ И ПРОТИВТУЖБА СА ПЕТИТОРНИМ ЗАХТЕВОМ

Није дозвољено подношење противтужбе са петиторним захтевом у парници која тече по посесорном захтеву.

ТРОШКОВИ ПРЕДЛОГА ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРА

Након измена и допуна Закона о парничном поступку из маја месеца 2014. године, не постоји обавеза тужиоца да се пре подношења тужбе обрати Републичком јавном правобранилаштву са предлогом за мирно решавање спора, већ само могућност, те се трошак састава овог предлога не може сматрати нужним за вођење парничног поступка.

ТРОШКОВИ БРАНИОЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Само нужни издаци браниоца исплаћују се из средстава органа поступка унапред, док се о висини награде браниоца и о томе ко ће сносити те трошкове одлучује пресудом или решењем којим се окончава поступак, или накнадно донетим решењем о трошковима.

СУДСКО ПОРАВНАЊЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Нема места судском поравнању уколико пред судом није покренут парнични или ванпарнични поступак.

ПРЕДЛОГ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА

Странка којој је одбачен предлог за наставак поступка, није преклудирана у свом праву да такав предлог поново поднесе.

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ВОЂЕЊЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Уколико услед наступања чињенице која води престанку правног интереса за вођење поступка тужилац не повуче тужбу, суд мора мериторно одлучити о тужбеном захтеву.

ПОЗИВАЊЕ НА РОЧИШТЕ

Позивање тужиоца, који има пуномоћника, усменим прогласом решења о заказивању наредног рочишта, не ослобађа суд обавезе достављања позива за рочиште и пуномоћнику тужиоца и не може сматрати уредним позивањем тужиоца.

ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ

Тужилац није преклудиран са правом да предложи доказе које је евентуално пропустио да истакне у тужби, у ком смислу пропуст тужиоца у овом правцу не може бити разлог за одбацивање тужбе у овој правној ствари.

НЕГАТОРНА ТУЖБА

Ако треће лице неосновано узнемирава власника или претпостављеног власника на други начин, а не одузимањем ствари, власник, односно претпостављени власник, може тужбом захтевати да то узнемиравање престане. Када је узнемиривањем проузрокована штета, власник има право да захтева накнаду штете по општим правилима о накнади штете. Право на подношење негаторне тужбе не застарева.

НАСТАВАК ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА НАКОН ПРЕКИДА

Наслеђивање је, по својој правној природи, универзална сукцесија и наследник ступа у све наслеђивању подобне правне односе оставиоца. Смрћу лица отвара се његово наслеђе, а наследници стичу својство наследника. Ова универзална грађанскоправна сукцесија доводи до процесноправне сукцесије у погледу преносивих права.

ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

Пропуштање рочишта одређеног поводом предлога за враћање у пређашње стање не представља разлог за одбачај предлога за враћање у пређашње стање као недозвољеног у смислу члана 111 ЗПП-а.

ПРОМЕНА СЕДИШТА ТУЖЕНОГ И МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Ако се у току поступка промене околности на којима је заснована месна надлежност поступајућег суда, суд који је био надлежан у време подношења тужбе остаје и даље надлежан иако би услед промењених околности био надлежан други суд исте врсте.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА У СПОРОВИМА ЗА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ПРЕТРПЉЕНЕ УСЛЕД ПОВРЕДЕ НА РАДУ

Тужилац има право избора који ће суд бити месно надлежан у ситуацији када је једном тужбом тужено више лица и када за једног туженог конкурише месна надлежног једног суда у смислу члана 39 ЗПП-а, а за другог туженог месна надлежност другог суда у смислу члана 39 и 60 ЗПП-а.

УРЕДНОСТ ТУЖБЕ У КОЈОЈ НИЈЕ ОЗНАЧЕН ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ТУЖЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

Пропуст тужиоца да у тужби означи законског заступника туженог који је правно лице није разлог за одбачаја тужбе, јер се ради о недостатку који је отклоњив.

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Трошкови привременог заступника туженог се могу сходном применом одредбе члана 163 ЗПП уподобити трошковима у поступку за обезбеђење доказа, због чега те трошкове сноси тужилац у чијем интересу је било постављање привременог заступника туженом.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД СУДСКИХ ТАКСИ

Предлог за ослобађање од плаћања судских такси у погледу радњи у поступку учињених до правноснажног окончања парничног поступка може се поднети и након правноснажног окончања поступка, уколико поступак за принудну наплату није покренут.

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТПАК

Започети поступак ликвидације над туженим не спречава вођење парничног поступака против туженог у ликвидацији.

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

Није дозвољена тужба којом се тражи утврђење непостојања дужничко - поверилачког односа између тужиље као дужника и туженог као повериоца.

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ ПРАВНИХ ЛЕКОВА

У случајевима у којима странка изјави ревизију и истовремено или после тога поднесе предлог за понављање поступка, суд ће посебним решењем одлучити који ће поступак наставити а са којим ће застати, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због којих су оба правн

ОДБИЈАЊЕ ТУЖЕНИХ ДА РАСПРАВЉАЈУ ПРЕД СУДОМ НАПУШТАЊЕМ РОЧИШТА

Одбијање тужених да расправљају пред судом и напуштање рочишта сматра се неоправданим изостанком тужених са рочишта.