Сентенце грађанско право > Облигационо право

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАДА НЕМА ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА

Уколико је изостало закључење уговора између испоручиоца гаса и корисника услуге, угороворни однос није ни настао, те нема ни обавезе корисника услуге према испоручиоцу, независно од тога што је испорука гаса неспорно вршена.

ОПОЗИВ УГОВОРА О ПОКЛОНУ

Уговор о поклону је по правилу неопозив, те једино постоји могућност да дође до опозива (једностраног раскида) даровног уговора од стране поклонодавца због личног осиромашења или велике, односно грубе неблагодарности поклонопримца.

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ РАДА СУДИЈЕ

Доношење судске одлуке уз битну повреду одредаба закона не значи аутоматски и незаконит рад суда/судије.

ОДГОВОРНОСТ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ ЊЕГОВ ОРГАН

Правилност одлука које доносе судови или други државни органи, испитује се у поступцима по редовним и ванредним правним лековима, а чињеница да је виша инстанца оценила као неправилно правно схватање нижестепених органа, сама по себи није основ за накнаду штете у смислу члана 172. Закона о облигационим односима.

ЗАКОНСКА ЗАТЕЗНА КАМАТА НА ПЕНЗИЈЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ДОЦЊИ

Пензија представља повремено новчано давање, где затезна камата тече тек од подношења тужбе, те се иста не може обрачунавати за период који претходи подношењу тужбе, односно не може представљати самосталан тужбени захтев.

ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ

С обзиром на то да је Посебним условима предвиђено да је обавеза осигуравача да накнади трошкове лечења осигураника који се не могу одложити до повратка у земљу пребивалишта (хитне медицинске третмане), осигураник нема могућности да користећи предметно здравствено осигурање затражи медицинску помоћ у случају блажих здравствених тегоба, те нема доприноса осигураника увећању трошкова лечења због тога што се није раније јавио лекару.

НЕОСНОВАНО ОБОГАЋЕЊЕ

Да би дошло до примене института неоснованог обогаћења, предуслов је да је део имовине тужилаца прешао у имовину туженог, а не другог лица које је у уговорном односу са туженим.

ПОВРАЋАЈ ДАТОГ МИТА

На страни лица које даје мито мора постојати свест о томе да предузима незакониту радњу и самим тим његово саглашавање са таквом радњом, те такво лице не може остварити судску заштиту за враћање датог новца, односно не може доћи до остварења права тужиоца које проистиче из неправа, тј. које је супротно принудним прописима.

КАМАТА НА КАМАТУ

Када поверилац новчаног потраживања које је доспело а није плаћено, осим захтева за исплату главнице, тужбом захтева и исплату затезне камате, он има права да исту математички обрачуна за одређен период и утужи тако обрачунату (углавничену) затезну камату. Међутим, математичка операција обрачуна доспеле затезне камате не мења правну природу исте као споредног потраживања, па стога на исту не може тећи процесна затезна камата из члана 279. Закона о облигационим односима.

УГОВАРАЊЕ ПРОМЕНЉИВЕ КАМАТНЕ СТОПЕ

Уговарањем да ће се камата, као битан елеменат уговора, мењати према актима банке и променама камате на банкарском тржишту без закључивања посебног анекса овог Уговора, без ближе одређених и дефинисаних параметара на основу којих ће се каматна стопа мењати, уговорена је неодредива уговорна обавеза, што сходно одредби члана 47. ЗОО исту уговорну обавезу чини ништавом.

СТРУКТУРА КАПИТАЛА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Република Србија одговора за материјалну штету насталу због потпуног или делимичног неизвршења правноснажних и извршних судских одлука, односно у стечају утврђених потраживања запослених из радног односа која су без њихове кривице остала неизвршена и у поступку стечаја вођеном над стечајним дужником са већинским друштвеним или државним капиталом, уз услов да је претходно утврђена повреда права на суђење у разумном року.

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА КОД УГОВОРА О КРЕДИТУ

Како се уговором између тужене банке и осигуравајућег друштва првенствено осигурава ризик банке од ненаплативости кредита, за случај да наступи ризик осигурања, односно смрт тужиље као корисника кредита, нема економске оправданости да спорну накнаду плати тужиља уместо тужене банке.

РЕГРЕСНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

Када осигураник изгуби права из осигурања, јер је лице које је управљало његовим возилом напустило лице места након незгоде, регресна одговорност за штету коју је претрпело оштећено лице је на страни осигураника, односно власника предметног возила, а не на страни лица које је узроковало предметну незгоду.

ПОВРЕДА ЧАСТИ И УГЛЕДА ПОДНОШЕЊЕМ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ

Приликом подношења кривичне пријаве као института којим грађани указују на евентуалне незаконитости, слобода изражавања мора се тумачити у ширем контексту, управо да не би дошло до "одвраћајућег" ефекта, па иста не може бити разлог да тужени буде обавезан да тужиоцима исплати накнаду нематеријалне штете због повреде части и угледа, односно доношење такве судске одлуке не би било неопходно у демократском друштву, у смислу става 2. члана 10. Европске конвенције.

ГАРАНТНИ ФОНД И ПРАВО НА РЕГРЕС

Гарантни фонд није сукцесор осигуравача и он по исплати накнаде не може да ступи у права трећих оштећених лица према лицима одговорним за штету и на њега не прелази право осигуравача на регрес.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Зарада, минимална зарада и накнада за случај незапослености дефинисане законима као бруто категорије и да је минимална цена рада, садржана у структури минималне зараде, нето износ без пореза и доприноса. Код чињенице да је најнижи износ накнаде за случај незпослености 80%, а највиши 160% минималне зараде, правилан је обрачун накнаде за незапослене када је утврђен на основу члана 111. став 2. Закона о раду,

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ИЗВРШЕЊА

До настанка штете за тужиљу је дошло искључивом кривицом извршитеља који је супротно одредбама закона донео одлуку да износ из купопродајне цене, а ради намирења потраживања тужиље, умањи за износ јемства, коју одлуку није исправио ни након што му је на неправилности указано захтевом поднетим од стране тужиље ради отклањања неправилности учињених у спровођењу извршења, већ је тај захтев својим закључком одбио, правилно првостепени суд налази да је наведеним поступањем туженог тужиљи нанета штета

НАКНАДА БУДУЋЕ ШТЕТЕ

Накнада будуће штете може се тражити само код потраживања нематеријалне штете, док се по тужби са захтевом за накнаду материјалне штете може досудити само већ настала штета.

ПРЕКРШАЈНА И ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ

О основаности тужбеног захтева тужиоца за накнаду штете првостепени суд може одлучити без обзира на исход прекршајног поступка.

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ НЕУСТАВНОГ ОПШТЕГ АКТА

Судови опште надлежности су апсолутно ненадлежни да одлучују о накнади штете настале услед примене општег акта који је оглашен неуставним, уколико о накнади штете није одлучио Уставни суд.

НАПЛАТА КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА - ЗАСТАРЕЛОСТ И УГОВОРНА КАЗНА

На потраживање које се односи на наплату износа за коришћење паркинг места, има се применити једногодишњи рок застарелости. Не постоји правни основ за наплату доплатне карте која представља уговорну казну, увећану накнаду (врсту казне), чију наплату могу вршити само надлежни државни органи у оквиру својих законских овлашћења, а не и комунално предузеће на основу своје одлуке.

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД КУПОВИНЕ СТВАРИ СА ПРАВНИМ НЕДОСТАТКОМ

Купац има право на накнаду штете коју претрпи због правних недостатака на продатој ствари. Право купца да потражује накнаду штете коју је претрпео због куповине ствари са правним недостатком застарева у року од годину дана од дана сазнања за правне недостатке.

КАМАТА НА РЕГРЕСНО ПОТРАЖИВАЊЕ

На исплаћено регресно потраживање осигуравач има право на камату почев од дана када је оштећеном лицу исплатио накнаду штете.