Сентенце грађанско право > Наследно право

ВИСИНА ДУГОВА ЗАОСТАВШТИНЕ

У поступку расправљања заоставштине не испитује се и не утврђује постојање и висина дугова заоставштине.

НЕПОТПУН ПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА

У ситуацији када је оставинском суду достављен непотпун предлог за спровођење оставинског поступка, суд је дужан да сам састави смртовницу у суду, или нареди да смртовницу састави судски радник ван суда, или да састављање смртовнице повери матичару.

НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА

Накнадно пронађена имовина сходно одредби члана 128 ЗВП-а расподељује се лицима која су раније донетим решењем о наслеђивању оглашена за наследнике. У ситуацији када је лице које је раније донетим решењем о наслеђивању оглашено за наследника преминуло, накнадно пронађена имовина улази у његову заоставштину и расподељује је његовим наследницима.