Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

 

           Пропуштање рочишта одређеног поводом предлога за враћање у пређашње стање не представља разлог за одбачај предлога за враћање у пређашње стање као недозвољеног у смислу члана 111 ЗПП-а.  

 

Из образложења:

 

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П. 6562/2012 од 02.12.2013. године одбијен је предлог туженог за враћање у пређашње стање поднет дана 21.12.2012. године.

 

Према стању у спису тужени није приступио на рочиште дана 07.11.2012. године, из ког разлога је првостепени суд донео пресуду због изостанка и усвојио тужбени захтев. Тужени је дана 20.12.2012. године поднео жалбу са предлогом за враћање у пређашње стање. Дана 02.12.2013. године заказано је рочиште за одлучивање поводом предлога за враћање у пређашње стање, на коме се није појавио нико од уредно позваних странака, због чега је првостепени суд донео побијано решење којим је предлог туженог за враћање у пређашње стање одбацио као недозвољен, позивајући се на члан 111 ЗПП-а, образлажући да уредно позвани тужени није приступио на рочиште поводом предлога.

 

            Одредбом члана 111 ЗПП-а прописано је да враћање у пређашње стање није дозвољено ако је пропуштен рок из члана 110 став 2 и 3 овог закона или ако је пропуштено рочиште одређено поводом предлога за враћање у пређашње стање.

 

Имајући у виду стање у спису, и цитирану одредбу ЗПП-а, првостепени суд је одбио предлог за враћање у пређашње стање, погрешно сматрајући да је предлог за враћање у пређашње стање недозвољен, јер је тужени пропустио рочиште поводом предлога за враћање у пређашње стање. Наиме, сходно члану 111 ЗПП-а , није дозвољено враћање у пређашње стање ако се подноси због пропуштања рочишта поводом предлога за враћање у пређашње стање. У конкретном случају тужени је поднео предлог за враћање у пређашње стање због пропуштања рочишта главне расправе, а не због пропуштања рочишта поводом предлога за враћање у пређашње стање, због чега било места примени члана 111 ЗПП-а, већ је суд морао мериторно одлучити о предлогу, испитујући услове за враћање у пређашње стање прописане чланом 109 ЗПП-а.

 

Имајући у виду наведено, овај суд је жалбу туженог усвојио и побијано решење укинуо, а предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање. Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће оценити разлоге за пропуштање рочишта изнете у предлогу за враћање у пређашње стање, након чега ће донети нову одлуку о предлогу, правилно примењујући одредбе члана 109-114. ЗПП-а.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 470/2014 од 17.09.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                             Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду