Сентенце грађанско право > Ванпарнични поступак

АМОРТИЗАЦИЈА ХИПОТЕКЕ

Сама чињеница да је потраживање хипотекарног повериоца престало да постоји, не може довести до амортизације хипотеке, уколико предлагач у току поступка није доказао чињеницу да је хипотекарни поверилац престао да постоји.

ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Предлагач, као лице које је у потпуности лишено пословне способности, не може лично да ангажује пуномоћника за покретање поступка враћања пословне способности.

УПЛАТА У СУДСКИ ДЕПОЗИТ

Одлука у поступку уплате у депозит се доноси на основу навода предлога, у коме мора бити садржан разлог уплате, мора бити означено у чију корист се врши уплата, те под којим условима се може извршити исплата тих средстава, док су сва остала питања произашла из правног односа учесника предмет другог одговарајућег поступка.

УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ЕКСПРОПРИСАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Процена Пореске управе представља обавезну полазну основу за утврђивање висине накнаде, међутим, у ситуацији када суд одреди и спровођење вештачења, процена Пореске управе се изједначава са осталим исправама на основу којих се утврђује висина накнаде за земљиште изузето из поседа предлагача.

СУДСКИ ДЕПОЗИТ

Захтев за исплату износа депонованог у судски депозит може потраживати само у ванпарничном поступку у коме је донето решење о депоновању тог износа, а не и у парничном поступку из кога проистиче потраживање странке.