Сентенце грађанско право > Радно право

РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ КАО ШТЕТНА РАДЊА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

Узбуњивач може да истакне навод да појединачни акт послодавца, конкретно решење о отказу уговора о раду, представља штетну радњу у вези са узбуњивањем само у тужби за оцену законитости тог акта и у том посебном поступку суд оцењује основаност навода да појединачни акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача.

СУД ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ОДЛУЧУЈЕ О ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ ЗА УПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

У надлежности основног суда је да одлучује о тужбеном захтеву за уплату пореза и доприноса, јер је реч о споровима о правима и обавезама и одговорностима из радног односа.