Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК

Привременог заступника, који у поступку за који је постављен има сва права, али пре свега дужности законског заступника, не може заменити адвокатски приправник, а пасивно понашање привременог заступника туженог и непредузимање парничних радњи у корист странке чије интересе заступа представља битну повреду поступка и повреду права на правично суђење.


            Из образложења:


Одредбом члана 82. Закона о парничном поступку прописано је да привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника. Привремени заступник предузима парничне радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обвести суд да је поставио старатеља.

 

Циљ постављања привременог заступника је избегавање штетних последица за обе странке у поступку, а не само за тужиоца. С тим у вези пасивно понашање привременог заступника туженог и непредузимање парничних радњи у корист странке чије интересе заступа представља битну повреду поступка и повреду права на правично суђење.

 

Из стања у списима предмета произлази да је на четири рочишта за главну расправу уместо привременог заступника приступио адвокатски приправник, а позиви за наредна рочишта су вршени прогласом решења на самом рочишту, без слања посебног позива. Имајући у виду изнето, а како сходно члану 88. став 3. ЗПП-а, само пуномоћника адвоката може заменити адвокатски приправник, а не и привременог заступника, који сходно члану 82. став 1. ЗПП-а има у поступку за који је постављен сва права, али пре свега дужности законског заступника, у поступку је учињена битна повреда одредаба парничног поступка из чл. 374. став 2. тачка 7. ЗПП-а.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 2885/19 од 05.11.2020. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник