Сентенце грађанско право > Парнични поступак

УРЕДНОСТ ТУЖБЕ У КОЈОЈ НИЈЕ ОЗНАЧЕН ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ТУЖЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

 

УРЕДНОСТ ТУЖБЕ У КОЈОЈ НИЈЕ ОЗНАЧЕН ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ТУЖЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

 

         Пропуст тужиоца да у тужби означи законског заступника туженог који је  правно лице није разлог за одбачаја тужбе, јер се ради о недостатку који је отклоњив.

 

Из образложења:

 

            Побијаним решењем одбачена је тужба тужиоца  К.З. против туженог А.Д. "П." Челарево од 18.09.2013. године као непотпуна.

 

            Према стању у спису тужилац је дана 18.09.2013. године путем свог пуномоћника, поднео тужбу против туженог ради накнаде штете због повреде на раду у износу од 700.000,00 динара. Првостепени суд је побијаним решењем одбацио тужбу налазећи да је иста неуредна и да се по њој не може поступити.

 

            Одредбом члана 98 став 1 ЗПП-а тужба, противтужба, одговор на тужбу и правни лекови подносе се у писаном облику (поднесци). Према ставу 3 наведеног члана поднесци морају да буду разумљиви, да садрже све оно што је потребно да би по њима могло да се поступи, а нарочито: означење суда, име и презиме, пословно име привредног друштва или другог субјекта, пребивалиште или боравиште, односно седиште странака, њихових законских заступника и пуномоћника ако их имају, предмет спора, садржину изјаве и потпис подносиоца.

 

            Према члану 192 став 1 ЗПП-а тужба мора да садржи одређени захтев у погледу главне ствари и споредних тражења, чињенице на којима тужилац заснива захтев, доказе којима се утврђују ове чињенице, вредност предмета спора, као и друге податке које мора имати сваки поднесак (члан 98).

 

            Тужба поднета у овој правној ствари не може се сматрати неразумљивим поднеском, нити поднеском који не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступити (неуредан поднесак). Оваква тужба подобна је за поступање и расправљање, иако је тужилац пропустио да у тужби означи законског заступника и седиште туженог правног лица, наводећи у тужби да је тужени А.Д. "П." Челарево. Наиме, ради се о туженом који је правно лице, а подаци о правном лицу, укључујући и податке о заступнику правног лица се налазе у Регистру привредних субјеката који се води код Агенције за привредне субјекте и доступни су свима. Имајући у виду изнето, овај суд сматра да пропуст тужиоца да у тужби означи законског заступника туженог који је  правно лице, не треба да доведе до одбачаја тужбе, јер се ради о недостатку који је отклоњив, а по поднетој тужби се може поступити.

 

 

            (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж1. 135/2014 од 28.10.2014. године)

 

                                     Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                      Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду