Сентенце грађанско право > Парнични поступак

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД СУДСКИХ ТАКСИ

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД СУДСКИХ ТАКСИ


Предлог за ослобађање од плаћања судских такси у погледу радњи у поступку учињених до правноснажног окончања парничног поступка може се поднети и након правноснажног окончања поступка, уколико поступак за  принудну наплату није покренут. 

 

Из образложења:

 Побијаним решењем одбијен је предлог тужиоца за ослобађање од плаћања судских такси на тужбу, првостепену пресуду и опомену за плаћање таксе на тужбу.

Из садржине списа произилази да је првостепени суд тужиоцу издао налог за плаћање таксе на  тужбу и првостепену пресуду у износу од по  37.300,00 динара те на име таксе на опомену износ од 390,00 динара. Правноснажном пресудом Основног суда у Новом Саду, пословни број П. 2702/2012 од 28.09.2012. године, тужени је обавезан поред осталог да тужиоцу накнади трошкове таксе на тужбу и одлуку у износу од по 5.400,00 динара.

                  Имајући у виду стање у спису, овај суд налази да је погрешан  закључак првостепеног суда да је захтев за ослобађањем од плаћања судских такси неблаговремен. Наиме супротно становишту првостепеног суда, предлог за ослобађање од плаћања судских такси у погледу радњи у поступку учињених до правноснажног окончања парничног поступка може се поднети и након   правноснажног окончања поступка, уколико поступак за  принудну наплату није покренут. Како у конкретном случају поступак за  принудну наплату судских такси није покренут, захтев тужиоца за ослобађањем од судских такси је благовремен, без обзира што је поднет након правноснажности првостепене пресуде.

Имајући у виду наведно овај суд је жалбу тужиоца усвојио а побијано решење укинуо и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање. Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће испитати  испуњеност услова за ослобађање тужиоца  од плаћања судких такси у смислу члана 10. Закона о судским таксама  те члана 169. став 2. Закона о парничном поступку.  

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 4483/2013 од 21.10.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                             Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду