Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК И ПРОТИВТУЖБА

Привремени заступник не може у име странке којој је постављен поднети противтужбу, јер за подношење тужбе нема овлашћење те странке.


Из образложења:


Привременог заступника поставља суд само када су испуњени услови предвиђени чланом 81. Закона о парничном поступку и постављени привремени заступник има овлашћења законског заступника само у поступку у коме је постављен. Одредба члана 78. ЗПП-а прописује да законски заступник може у име странке да предузима све радње у поступку. Ако је за подношење или повлачење тужбе, признање, односно за одрицање од тужбеног захтева, закључење поравнања, изјављивање, повлачење или одрицање од правног лека, посебним прописима предвиђено да заступник мора да има посебно овлашћење, он може те радње да предузима само ако има овлашћење. Из наведеног произлази да привремени заступник не може у име странке којој је постављен поднети противтужбу, јер за подношење тужбе нема овлашћење те странке. Имајући у виду стање у списима предмета, према оцени овог суда, правилно је првостепени суд одбацио тужбу у овој правној ствари.

 

            (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 16450/21 од 02.02.2022. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник