Сентенце кривично право > Материјално право

НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ ИЗ ЧЛ. 344 СТ. 2 У ВЕЗИ СТ. 1 КЗ

Да би постојало кривично дело насилничко понашање, битно је да је неком од насилничких радњи које су алтернативно одређене у члану 344 КЗ, спокојство грађана значајније угрожено, што се процењује према броју лица која су тиме об ухваћена и интензитетом угрожености спокојства које је тиме изазвано. Умишљај учиниоца обухвата свест о садржини насилничког понашања и да се тиме значајније угрожава или може угрозити спокојство грађана или теже реметити јавни ред и мир.

КРИВИЧНО ДЕЛО УТАЈЕ ИЗ ЧЛ. 207 КЗ

У контексту законског описа бића кривичног дела утаје из чл. 207 КЗ-а, присвајање туђе ствари постоји онда када извршилац почне да се понаша као власник према повереној му ствари.

МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАТВОР И МЛАЂЕ ПУНОЛЕТНО ЛИЦЕ

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Службени гласник РС" 85/05) не предвиђа изрицање казне малолетничког затвора млађим пунолетним лицима.

КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ (чл. 194 ст.1 КЗ)

Нејасно је на основу чега је првостепени суд извео закључак о непостојању доказа да је окривљени извршио кривично дело насиље у породици из чл. 194 ст.1 КЗ управо на начин како је то описано у исказу оштећене, јер је тај исказ потпуно поткрепљен медицинском документацијом која се налази у списима предмета, а коју прихвата и сам првостепени суд.

ТЕШКО УБИСТВО ИЗ ЧЛ. 114 ТЧ. 1 КЗ

Квалификаторна околност кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 1 КЗ јесте лишење живота на свиреп или подмукао начин, а то подразумева кумулативно постојање и објективних и субјективних околности.

КВАЛИФИКАТОРНЕ ОКОЛНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ ТАЧКОМ 1. ЧЛАНА 114. КЗ

Окривљени је при извршењу кривичног дела тешко убиство из члана 114. тачка 1. КЗ предузео обе алтернативно постављене радње, дакле и на свиреп и на подмукао начин, што је суд ценио као отежавајуће околности које указују на висок степен кривице окривљеног и јачину повреде заштићеног добра.

IN DUBIO PRO REO

Оптужба није пружила ниједан доказ да је окривљени пронађену опојну дрогу држао ради даље продаје, те је правилно суд прихватио одбрану окривљеног која фактички није демантована ниједним доказом од стране оптужбе.

УБИСТВО НА МАХ И УБИСТВО У ПРЕКОРАЧЕЊУ ГРАНИЦА НУЖНЕ ОДБРАНЕ

У разграничењу ова два облика убиства потребно је водити рачуна о свим њиховим обележјима, а нарочито о томе да ли се убиство јавља као одбијање противправног напада, при чему је учинилац прекорачио границе нужне одбране или је она пак резултат афективног, импулсивног, неконтролисаног реаговања на нескривљени напад или тешко вређање.

ПРОМЕНА ПРАВНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗБОГ ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА У ТОКУ ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ

Правилно је другостепени суд, поводом жалбе браниоца окривљеног и по службеној дужности преиначио првостепену пресуду у погледу правне квалификације дела, тако што је радње окривљеног описане у изреци првостепене пресуде правно квалификовао као продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ. На овај начин другостепени суд је применио блажи закон на учиниоца кривичног дела у складу са чланом 5 став 2 КЗ.

ПЕШАК КАО УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТЕШКО ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Ако је оштећени лежао на коловозу, па је преко њега аутомобилом прешао окривљени, те му нанео тешке телесне повреде, потребно је јасно и недвосмислено утврдити да ли је оштећени уопште био учесник у саобраћају, односно да ли је пешак, као и да ли је било доприноса окривљеног настанку предметног догађаја.

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА ( члан 359 ст.1 КЗ )

Правилно је првостепени суд нашао да се у радњама окривљеног-овлашћеног службеног лица (ОСЛ) МУП-а РС стичу сва битна обележја кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст.1 КЗ, јер је исти злоупотребио своју службену легитимацију и на тај начин остварио имовинску корист тако што није плаћао путарину.

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА НУЖНЕ ОДБРАНЕ

Нема места примени института нужне одбране, а самим тим нема ни прекорачења граница исте ако је до повређивања оштећеног од стране окривљеног дошло у моменту када је напад већ престао.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ЧЛАН 234 СТ.1 КЗ)

Првостепени суд је погрешно применио материјално право означивши окривљену-предузетницу, власницу СТР као одговорно лице у смислу субјекта извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 ст.1 КЗ.

НЕСАВЕСТАН РАД У СЛУЖБИ (ЧЛ. 361 СТ.2 У ВЕЗИ СТ.1 КЗ)

Битна обележја кривичног дела несавестан рад у служби су: субјективни елемент-свест окривљеног да услед његовог поступања у служби може да наступи тежа повреда права другог или имовинска штета која прелази законом прописан новчани цензус и објективни елемент који се састоји у наступању теже повреде права или имовинској штети у износу који прелази законом прописан новчани цензус.

КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ (члан 208 став 1 КЗ)

Субјективни елеменат бића кривичног дела преваре је намера за прибављање противправне имовинске користи, која код окривљеног мора постојати у време извршења дела, дакле у моменту када је закључен правни посао.