Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТПАК

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТПАК

 

         Започети поступак ликвидације над туженим не спречава вођење парничног поступака против туженог у ликвидацији.

 

Из образложења:

 

Побијаним решењем одређен је наставак поступка.

 

Према стању у спису, решењем првостепеног суда од 17.12.2010. године, утврђен је прекид поступка, из разлога што су наступиле правне последице отварања поступка ликвидације. Поднеском од 03.01.2013. године тужиља је позвала ликвидационог управника туженог да преузме поступак. Тужени се у поднеску од 13.08.2013. године  изјаснио да нису испуњене процесне претпоставке да би се изјаснио о предлогу за наставак поступка. Поднеском од 12.09.2013. године пуномоћник тужиље је предложио наставак прекинутог поступка .

 

Одредбом члана  527 став 1 Закона о привредним друштвима ( СЛ. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) прописано је да покретање ликвидације не спречава одређивање и спровођење извршења против друштва у ликвидацији нити вођење других поступака који се воде против или у корист друштва у ликвидацији.

 

Супротно жалбеним наводима туженог, првостепени суд је побијано решење донео правилном применом члана 527 став 1 Закона о привредним друштвима. Сходно цитираном члану, поступак ликвидације не спречава вођење парничног поступка против друштва у ликвидацији, због чега у конкретном случају постоје услови да се прекинути поступак настави, при чему није од утицаја на  наставак поступка, чињеница да ли је тужиља у поступку  ликвидације пријавила потраживање и да ли је исто оспорено од стране ликвидационог управника.

 

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 4433/2013 од 14.10.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                              Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду