Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПОЗИВАЊЕ НА РОЧИШТЕ

 

Позивање тужиоца, који има пуномоћника, усменим прогласом решења о заказивању наредног рочишта, не ослобађа суд обавезе достављања позива за рочиште и пуномоћнику тужиоца и не може сматрати уредним позивањем тужиоца.

 

Из образложења:


Решењем Основног суда у Новом Саду од 04.12.2015. године констатовано је да је тужба у овој правној ствари повучена, те је поступак обустављен. Против овог решења, жалбу је благовремено изјавио тужилац.

 

У конкретном случају, суд је на рочишту од 21.10.2015. године донео решење о заказивању следећег рочишта за дан 04.12.2015. године са почетком у 12,00 часова, што су присутни тужилац и законски заступник туженог 1. реда, односно пуномоћници тужених 2. и 3. реда примили на знање усменим прогласом овог решења. Како је првостепени суд пропустио да истовремено позив за рочиште заказано за 04.12.2015. године достави и пуномоћнику тужиоца, произлази да у конкретном случају нису били испуњени услови за доношење  побијаног решења применом одредбе члана 311 став 2 ЗПП-а, будући да се  због непозивања и пуномоћника тужиоца на ово рочиште, не може сматрати ни да је тужилац био уредно позван. Првостепени суд је пропустом достављања позива за рочиште за главну расправу и пуномоћнику тужиоца, тужиоцу ускратио могућност расправљања те је на тај начин првостепено решење донето уз битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 7 ЗПП-а, због чега је нужно морало бити укинуто.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 164/2016 од 12.04.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник