Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ОДБИЈАЊЕ ТУЖЕНИХ ДА РАСПРАВЉАЈУ ПРЕД СУДОМ НАПУШТАЊЕМ РОЧИШТА

ОДБИЈАЊЕ ТУЖЕНИХ ДА РАСПРАВЉАЈУ ПРЕД СУДОМ НАПУШТАЊЕМ РОЧИШТА

 

            Одбијање тужених да расправљају пред судом и напуштање рочишта сматра се неоправданим  изостанком тужених са рочишта.

 

           Из образложења:

 

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П. 10418/2013 од 15.11.2013. године одбијен је предлог тужених за обуставу поступка пословни број П. 56071/2010.

 

Из садржине списа произилази да на рочиште за главну расправу од 28.01.2013. године нису приступили тужилац и његов пуномоћник,уредно позвани, док су пуномоћници тужених, адвокати Н.Б. и П.В., напустили рочиште, не желећи да се упусте у расправљање, наводећи да постоје услови да се тужба тужиоца сматра повученом. Првостепени суд је донео решење да се рочиште заказано за 28.01.2013. године неће одржати и да ће о даљем току поступка суд одлучити накнадно и писмено.

 

Одредбом члана 296 ЗПП-а прописано је да ако са рочишта за главну расправу изостане тужилац или ако на то рочиште не дође тужени, а уредно су позвани, расправа ће се одржати са присутном странком. Ако на рочишту за главну расправу неоправдано изостану и тужени и тужилац, тужба се сматра повученом.

 

Основани су жалбени наводи тужених да је првостепени суд побијано решење донео погрешном применом цитиране одредбе члана 296 ЗПП-а.

 

Првостепени суд је одбио предлог тужених за обуставом поступка, са образложењем да су пуномоћници тужених приступили на рочиште пре него што су га напустили, због чега није наступила законска претпоставка повлачења тужбе. Међутим, по становишту овог суда, у конкретном случају није било услова за одржавање рочишта. Наиме, пуномоћници тужених су приступили на заказано рочиште, али су затим напустили рочиште, односно одбили су да расправљају на рочишту. У тој ситуацији не може се сматрати да су створени процесни услови за одржавање рочишта, већ се одбијање тужених да расправљају пред судом и напуштање рочишта сматрата неоправданим  изостанком тужених са рочишта.

 

Сходно изнетом, овај суд је жалбу тужених усвојио а побијано решење укинуо и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак. У поновном поступку првостепени суд ће имајући у виду све горе наведено, правилном применом одредбе члана 296 ЗПП-а, одлучити о даљем току поступка.

 

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 441/2014 од 30.09.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                             Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду