Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ТАКСА НА ПРИГОВОР

Нема места обрачуну и наплати судске таксе за приговор поднет у поступку побијања решења о извршењу, ако се приговором побија само решење о трошковима садржано у одлуци о главној ствари (у решењу о извршењу).

ПРИВРЕМЕНА МЕРА

Сама чињеница да је тужени инвеститор, не указује на то да исти свесно предузима конкретне радње којима располаже својом имовином у циљу осујећења или знатног отежавања наплате потраживања тужилаца.

ПРИГОВОР ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Право својине трећег лица на некретнини, које би спречило извршење, може се доказати само уписом у јавне књиге, а не и солемнизованим уговором о деривативном стицању права својине.

ДОСТАВЉАЊЕ ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

Када извршни дужник покуша да пре подношења предлога за извршење испуни своју обавезу према извршном повериоцу, тражећи достављање диспозиције за плаћање, а пуномоћник извршног повериоца му не достави тражену диспозицију, извршни поверилац нема право на накнаду трошкова извршног поступка.

ПРАВО НА ДОМ - НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

За утврђење испуњености услова за пружање заштите права на дом неопходно најпре утврдити да ли предметна некретнина представља дом тужилаца односно да ли су са истом тужиоци остварили довољно јаку и трајну повезаност, без обзира на основ по коме је користе. Затим је потребно утврдити да ли постоји мешање државе у право на дом, те ако постоји, треба разграничити да ли се ради о недозвољеном или дозвољеном мешању.

ПЛАЋАЊЕ ПРЕДУЈМА

Извршни поверилац није дужан да положи предујам ако је ослобођен од плаћања судске таксе, без обзира на то да ли се ради о иницијалном предујму који се односи на припремање, вођење и архивирање предмета, или о предујму за предузимање појединачних радњи у току поступка спровођења извршења.

ПРЕКИД ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

У извршном поступку не постоји могућност прекида поступка због решавања претходног питања.

ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ

Решење о извршењу се доставља таксеном обвезнику, а не пуномоћнику.

ЗАЛОГА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Заложни поверилац предлогом за извршење може тражити одузимање и предају ствари или продају предмета залоге и управо тако мора и гласити захтев у предлогу за извршење.

ЗА ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА ПОКРЕНУТ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИСКЉУЧИВО ЈЕ НАДЛЕЖАН СУД

Поступци које судови покрећу по службеној дужности (ради принудне наплате трошкова кривичног поступка, новчаних казни изречених странкама због непоштовања процесне дисциплине и др.), нису обухваћени одредбама чл. 546. и 547. ЗИО-а, већ је за спровођење извршења у овим предметима и поступање у овим предметима искључиво надлежан суд.

ТУЖЕНИ НЕ МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ ДОНОШЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕ

Тужени у парници нема потраживање које треба обезбедити привременом мером, па самим не може ни предложити доношење привремене мере.

ПРИМАРНИ И ЕВЕНТУАЛНИ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ И ПРИВРЕМЕНА МЕРА

Испуњеност услова за предложену привремену меру може се ценити само у односу на примарно постављени захтев, а не и у односу на евнтулано постављени тужбени захтев, који не може бити предмет разматрања, па самим тим ни предмет обезбеђивања привременом мером, док се не одлучи о судбини примарно постављеног захтева.

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈОМ СЕ ТРАЖИ НЕЧИЊЕЊЕ (УЗДРЖАВАЊЕ ОД ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ)

Суд је искључиво надлежан за извршење нечињења (уздржавања од одређене радње), а исто се односи и на одређивање мера обезбеђења у извршном поступку којима се тражи нечињење.

ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

Тужени није скривио трошкове извршног поступка ако измири дуг након достављања закључка извршитеља, уколико га тужилац није претходно опоменуо да своју обавезу изврши, те се достављање закључка извршитеља туженом сматра опомињањем туженог.