Сентенце грађанско право > Стварно право

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ И ПРИВРЕМЕНА МЕРА

У поступку ради сметања државине, истоветност тужбеног захтева и предложене привремене мере није сметња да се мера одреди.

ОДРЖАЈ

Државина представља фактичку власт на ствари, али да би се радило о државини на основу које се одржајем може стећи право својине потребно је да држалац предузима радње на основу којих се основано може закључити да је држалац ствари, односно да се држалац према ствари понаша као власник.

СВОЈИНСКА ТУЖБА ЗА ПОВРАЋАЈ СТВАРИ И ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА

Право власника ствари да ствар држи, остварује се у парничном поступку кроз својинску тужбу за повраћај ствари (rei vindicatio). Не може се у спору мале вредности расправљати о стварним правима на непокретности и по захтевима за предају непокретности у државину, без обзира на означење вредности предмета спора.

ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ У СПОРУ ЗА СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Тужбени захтев у спору за сметање државине мора да садржи или захтев за успостављање пређашњег стања (ако је у питању одузимање државине) или забрану даљег узнемиравања државине (ако је у питању само узнемиравање државине) или и једно и друго.

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Држалац нема право на државинску заштиту у ситауцији када је до одузимања или узнемиравања државине дошло ради принудног извршења правоснажне судске одлуке.