Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Пуномоћник правног лица може бити дипломирани правник стално запослен у том правном лицу, само ако има положен правосудни испит, а не неко друго овлашћење за заступање. 


Из образложења:


Из стања у спису произлази да је на рочиште за главну расправу за тужиоца приступио дипломирани правник, који је у радном односу код тужиоца, а који нема положен правосудни испит, те наведено лице, у смислу одредбе члана 85 став 4 ЗПП-а, не може бити пуномоћник тужиоца као правног лица, па је правилно првостепени суд сматрао да на рочиште за тужиоца нико није приступио, те је правилном применом материјалног права ожалбеним решењем утврдио да се тужба сматра повученом.

 

Овај суд је имао у виду и жалбене наводе којима се истиче да је лице које је приступило за тужиоца на заказано рочиште на основу решења Агенције за привредне регистре било овлашћено да заступа тужиоца,  те да су сва лица која су запослена код тужиоца на основу наведеног решења Агенције за привредне регистре овлашћена да заступају предузеће у којем су запослени, али исте није посебно ценио, нашавши да, имајући у виду све претходно наведено, исти нису били од утицаја на законитост и правилност ожалбеног решења.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 2010/20 од 02.03.2022. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник