Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПРЕДЛОГ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА

 

Странка којој је одбачен предлог за наставак поступка, није преклудирана  у свом праву да такав предлог поново поднесе.

 

Из образложења:


Према стању у спису предмета предлагач је дана 30.07.2009. године поднео предлог за деобу имовинске заједнице. Решењем првостепеног суда пословни је одређен прекид поступка у овој правној ствари, а предлагач је упућен на парницу. Дана 04.03.2015. године предлагач је путем пуномоћника тражио наставак поступка, а првостепени суд је овај предлог одбацио из разлога што га предлагач није доставио у довољном броју примерака и што суду нису достављене првостепена и другостепена пресуда на које се предлагач у предлогу позвао. Дана 18.08.2015. године предлагач је поднео нови предлог за наставак поступка, који је првостепени суд побијаним решењем одбацио сматрајући да је ствар правоснажно пресуђена.

 

Погрешно првостепени суд сматра да се ради о пресуђеној ствари, а ово из разлога што није мериторно одлучено о захтеву поводом кога се води поступак. Одлука суда о предлогу за наставак поступка је процесна, а не мериторна одлука, будући да се истом не одлучује о основаности тужбеног захтева, већ се утврђује испуњеност услова за наставак прекинутог поступка. Дакле, странка којој је одбачен предлог за наставак поступка, није преклудирана  у свом праву да такав предлог поново поднесе.

 

Имајући у виду наведено, овај суд је нашао да је побијано решење захваћено битном повредом одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 7 ЗПП-а, обзиром да је предлагачу доношењем побијаног решења онемогућено да пред судом расправља.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 1507/2016 од 29.11.2016. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник