Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ НЕДОПУШТЕНОСТИ ИЗВРШЕЊА

Треће лице може да поднесе тужбу за утврђење недопуштеност извршења, без обзира да ли се претходно користило процесним средствима за заштиту својих права и интереса у извршном поступку истицањем приговора.

           

Из образложења:

 

Првостепени суд одбацио је тужбу тужиоца као недопуштену, са образложењем да у извршном поступку који се води по предлогу за извршење овде тужене Републике Србије против овде туженог, треће лице, овде тужилац, није ни оспоравао решење о извршењу, те да не постоји правни интерес тужиоца за подношење ове тужбе, будући да је као треће лице имао могућност да оствари своја права у извршном поступку истицањем приговора трећег лица, а затим изјављивањем правног лека на решење којим је одлучено о његовом приговору, те како у извршном поступку није ни изјавио приговор трећег лица, нису испуњени услови за подношење тужбе у овој правној ствари.

 

Имајући у виду стање у списима предмета, овај суд сматра да није било места доношењу побијаног решења и одбацивању тужбе у овој правној ствари као недопуштене. Наиме, тачно је да одредба чл. 50 Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године (који закон је релевантан с обзиром на датум подношења предлога за извршење у предметним извршним поступцима) предвиђа процесно средство који стоји на располагању трећим лицима која сматрају да у погледу предмета извршења имају право које спречава извршење, а у виду приговора трећег лица које се може користити све до окончања извршног поступка. Међутим, наведена одредба Закона о извршењу и обезбеђењу, као нити иједна друга одредба Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о парничном поступку, не спречава треће лице да поднесе тужбу због проглашења недопустивости извршења уколико се претходно није користило својим процесним средствима у извршном поступку, односно уколико претходно није изјавило приговор трећег лица и од стране извршног суда било упућено да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења. Према ставу овог суда, упућивање трећег лица од стране извршног суда да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења није нужан услов за дозољеност ове тужбе, односно треће лице може да поднесе ову тужбу без обзира да ли се претходно користило процесним средствима за заштиту својих права и интереса у извршном поступку, те је овај суд укинуо побијано решење.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 538/18 од 26.01.2021. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник