Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ

 

Тужилац није преклудиран са правом да предложи доказе које је евентуално пропустио да истакне у тужби, у ком смислу пропуст тужиоца у овом правцу не може бити разлог за одбацивање тужбе у овој правној ствари.

 

Из образложења:


Решењем Основног суда у Новом Саду одбачена је као непотпуна тужба тужиоца поднета том суду дана 04.12.2015. године, против тужене Републике Србије, ради исплате. Против наведеног решења, тужилац је изјавио благовремену жалбу, побијајући га из свих законом дозвољених разлога. Oвај суд је нашао да је побијано решење донето уз битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374 став 1 ЗПП, у вези са одредбом члана 308 став 1 ЗПП.

 

Наведена битна повреда одредаба парничног поступка се састоји у томе што је првостепени суд пропустио да примени поменуту одредбу члана 308 став 1 ЗПП, према којој је странка дужна да најкасније на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу ако припремно рочиште није обавезно (члан 302) изнесе све чињенице потребне за образложење својих предлога, да предложи доказе којима се потврђују изнете чињенице, да се изјасни о наводима и понуђеним доказима противне странке, као и да предложи временски оквир за спровођење поступка. Из цитиране законске одредбе произлази да је тужилац у конкретном случају овлашћен да  предложи доказе којима се потврђују чињенице које је изнео у тужби, најкасније на рочишту за главну расправу. Како исто у овој правној ствари још није одржано, тужилац није преклудиран са правом да предложи доказе које је евентуално пропустио да истакне у тужби, у ком смислу пропуст тужиоца у овом правцу, не може бити разлог за одбацивање тужбе у овој правној ствари.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 341/2016 од 16.01.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник