Сентенце грађанско право > Земљишно-књижни поступак

ПОНАВЉАЊЕ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНОГ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНОГ ПОСТУПКА

Одредбе Закона о земљишним књигама које се као "lex specialis" примењују у земљишнокњижним поступцима, не предвиђају могућност понављања правноснажно окончаног поступка.