Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ ПРАВНИХ ЛЕКОВА

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ ПРАВНИХ ЛЕКОВА

 

     У случајевима у којима странка изјави ревизију и истовремено или после тога поднесе предлог за понављање поступка, суд ће посебним решењем одлучити који ће поступак наставити а са којим ће застати, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због којих су оба правна лека поднесена и доказе које су странка предложиле.

 

Из образложења:

 

Решењем Основног суда у Новом Саду, Судска јединица у Бачком Петровцу, пословни број III 56 П. 21202/2010 од 26.02.2013. године у ставу 2. изреке одбијен је предлог тужиоца за понављање поступка.

 

Према стању у спису, Општински суд у Новом Саду, Одељење у Бачком Петровцу, је дана 15.05.2005. године донео пресуду пословни број I.П. 50/04, која је потврђена пресудом Окружног суда у Новом Саду пословни број Гж. 427/2006 од 18.04.2007. године. Против наведене пресуде тужилац је дана 17.07.2007. године уложио ревизију, након чега је предмет достављен Врховном касационим суду, који је решењем пословни број Рев-1896/10 од 01.09.2011. године предмет уступио Основном суду у Новом Саду ради допуне поступка. Дана 18.05.2007. године тужилац је поднео и предлог за понављање поступка о коме је одлучено првостепеним решењем од 26.02.2013. године.

 

Овај суд је нашао да је првостепено решење у побијаном делу донето уз битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 1. у вези члана 430. став 4. и члана 432. став 1. и 3. ЗПП-а. Наиме, првостепени суд није водио рачуна о томе да је тужилац пре предлога за понављање поступка поднео ревизију, и да је дужан да поступи сходно одредбама члана 430. став 4. и члана 432. став 1. и 3. ЗПП-а, а што му је указано и решењем Врховног касационог суда пословни број Рев-1896/10 од 01.09.2011. године којим је предмет уступљен Основном суду у Новом Саду ради допуне поступка у складу са одредбом члана 430. став 4. ЗПП-а.

 

Наиме, одредбама члана 430-433. ЗПП-а регулисан је однос између предлога за понављање поступка и других ванредних правних лекова. Одредбом члана 430. став 4. ЗПП-а прописано је да у свим осталим случајевима у којима странка изјави ревизију и истовремено или после тога поднесе предлог за понављање поступка, суд ће одлучити који ће поступак наставити а са којим ће застати, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због којих су оба правна лека поднесена и доказе које су странка предложиле. Одредбом члана 432. став 1. ЗПП-а прописано је да решење из члана 430. овог закона доноси председник већа првостепеног суда ако предлог за понављање поступка стигне првостепеном суду пре него што је предмет поводом ревизије упућен ревизијском суду. Ако предлог за понављање поступка стигне пошто је предмет поводом ревизије упућен ревизијском суду, решење из члана 430. овог закона доноси ревизијски суд. Ставом 3. истог члана одређено је да против решења суда из става 1. и 2. овог члана није дозвољена жалба.

Имајући у виду све наведено, првостепени суд је био дужан да пре одлучивања о предлогу тужиоца за понављање поступка донесе решење из члана 430. став 4. и члана 432. став 1. и 3. ЗПП-а, на што му је указано и решењем Врховног касационог суда, што исти није учинио, због чега је овај суд жалбу тужиоца усвојио и првостепено решење у побијаном делу  укинуо и предмет у том делу вратио Основном суду у Новом Саду на поновни поступак.

 

У поновном поступку првостепени суд ће посебним решењем одлучити у складу са наведеним одредбама, односно који ће поступак наставити, а са којим ће застати, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због којих су оба правна лека поднесена и доказе који су предложени.

 

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 2724/2014 од 15.10.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                             Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду