Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

 

          Није дозвољена тужба којом се тражи утврђење непостојања дужничко - поверилачког односа између тужиље као дужника и туженог као повериоца. 

 

Из образложења:

 

Према стању у спису, тужиља је дана 23.03.2012. године поднела тужбу против туженог, којом је предложила да првостепени суд донесе пресуду којом ће утврдити непостојање дужничко - поверилачког односа између тужиље, као дужника и туженог, као повериоца, за комуналне услуге за стан у Беочину, ул. ЦД број 6, спрат 2, стан број 6, улаз 3, од 41m², у износу од 81.662,90 динара, са стањем на дан 31.12.2010. године, и обавезати туженог да у својој евиденцији изврши брисање дуговања тужиље у износу од 81.662,90 динара са стањем на дан 31.12.2010. године, заједно са приписаним каматама од 31.12.2010. године до извршеног брисања, у року од 8 дана под претњом извршења, као и да јој накнади трошкове парничног поступка.

 

Одредбом чл. 194, став 1 ЗПП прописано је да тужилац може у тужби да тражи да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, повреду права личности или истинитост, односно неистинитост неке исправе, а ставом 2 истог члана да тужба за утврђење може да се поднесе ако тужилац има правни интерес да суд утврди постојање, односно непостојање неког спорног права или правног односа, пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост односно неистинитост неке исправе, или ако тужилац има неки други правни интерес.

Одредбом чл. 294, став 1, тачка 6 ЗПП прописано је да суд по претходном испитивању тужбе доноси решење којим се тужба одбацује ако утврди да не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе из члана 194. овог закона.

У правној науци постоји општа сагласност да се овом тужбом захтева утврђење (декларација) једног правног односа или права, постојећег или непостојећег (због чега се дели на позитивне или негативне тужбе за утврђење) или истинитост, или неистинитост неке исправе. Оно што је специфично код оваквих тужби јесте да као процесна претпоставка о којој суд води рачуна по службеној дужности у току целог поступка фигурира постојање правног интереса за подношење ове врсте тужби пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа.

Тужбени захтев којим је тражено да се утврди да не постоји дужничко - поверилачки однос између тужиље и туженог и обавезивање туженог да у својој евиденцији изврши брисање дуговања тужиље са стањем на дан 31.12.2010. године, по мишљењу овог суда, актуелизује се тек евентуалним покретањем поступка од стране овде туженог у којем би се наведени дуг имао и наплатити. У том случају, у поступку који се води пред надлежним судом ради наплате новчаног потраживања за извршене комуналне услуге по захтеву субјекта који пружа услуге, према кориснику услуга, независно од тога да ли је овај поступак покренут посебном тужбом или се поступак води након улагања приговора извршног дужника против решења о извршењу на основу веродостојне исправе, дужник се од неоснованог захтева може бранити истицањем материјално-правних приговора, а не тужбом за утврђење непостојања дуга. Тужба за утврђење поднета од стране потрошача у таквој правној ситуацији била би недопуштена, независно од чињенице када је поднета.

Имајући у виду да тужиља нема правни интерес за подношење предметне тужбе, овај суд те је исту одбацио.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 3743/2013 од 07.10.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                            Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду