Сентенце грађанско право > Заштита права на суђење у разумном року

СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Сама чињеница да се поступак води дуго није довољан основ да се утврди да је дошло до повреде права на суђење у разумном року на штету предлагача, јер се при одлучивању о правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року суд уважава све околности предмета суђења.