Сентенце грађанско право > Парнични поступак

СУДСКО ПОРАВНАЊЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

 

Нема места судском поравнању уколико пред судом није покренут парнични или ванпарнични поступак. 

 

Из образложења:


Према утврђењу првостепеног суда, предлагач је поднео предлог  са захтевом да се одобри судско поравнање, којим ће се утврдити да је предлагач стекао право својине на стану, уз обавезу укњижбе права власништва код надлежног РГЗ-Службе за катастар непокретности.

 

Имајући у виду стање у списима предмета, те утврђење првостепеног суда, правилно је првостепени суд нашао да предлог предлагача треба одбацити, правилном применом одредби члана 336 став 2 у вези са члном 30 став 2 ЗПП-а и члана 88 став 1 тачка 4 Закона о јавном бележништву.

 

Закон о јавном бележништву, који у одредби члана 88 став 1 тачка 4 прописује да јавни бележник може, у облику јавнобележничког записа, поред записника које саставља суд или други орган одређен законом, закључити поравнање пре покретања парничног, ванпарничног или управног поступка, по правилима закона којим се уређује парнични, ванпарнични, извршни и општи управни поступак, са дејством судског поравнања, односно поравнања закљученог пред органом управе, примењује се од 01.09.2014. године.

 

Након његовог ступања на снагу, у погледу надлежности суда за закључење судског поравнања треба разликовати две ситуације. Када је у току судски поступак и када судског поступка нема. Када је у току судски поступак, судско поравнање се може закључити, како  је то и прописано одредбом члана 336 став 2 ЗПП-а у вези са чланом 30 став 2 Закон о ванпраничном поступку и то у току целог поступка, до његовог правноснажног окончања. Међутим, уколико судског поступка нема, нема ни судске надлежности за покушај закључења поравнања са дејством судског поравнања пре покретања парничног или ванпарничног поступка, јер закони којима се уређују парнични и ванпарнични поступак, не садрже ова правила, с тога су супротни жалбени наводи неосновани.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3514/2015 од 07.12.2016. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник