Сентенце кривично право > Процесно

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ

Ако се решењем о исправци суштински мења одлука, исто мора бити укинуто јер у таквој ситуацији грешка није ни могла бити исправљена на тај начин.

НЕДОЗВОЉЕН ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

Ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна-окривљени мора имати браниоца од првог саслушања до правноснажног окончања кривичног поступка.

СУДСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Поступак законске рехабилитације се спроводи само у случају када лице, пре осуде на коју се односи захтев, није било осуђивано или се по закону сматра неосуђиваним. У складу са тим, потребно је утврдити податке о осуђиваности окривљеног да би било јасно да ли у конкретном случају о захтеву за рехабилитацију поступа орган управе који води казнену евиденцију (законска рехабилитација) или надлежни суд, односно веће истог у складу са чланом 21 ст.4 ЗКП (судска рехабилитација).

ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА БЕЗ НАПУШТАЊА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА ОСУЂЕНИ СТАНУЈЕ

Након 01.09.2014. године (почетак примене новог закона о извршењу кривичних санкција), не може се мењати начин издржавања казне затвора на тај начин да се казна затвора у трајању до једне године издржава без напуштања просторија у којима осуђени станује, јер према чл. 45 ст. 5 Кривичног законика, суд може истовремено са изрицањем казне затвора до једне године одредити, да ће се она извршити тако што осуђени неће напуштати просторије у којима станује.

ЕКСТРАДИЦИОНИ ПРИТВОР

Правилно је против окривљеног, држављанина Републике Хрватске, продужен екстрадициони притвор, те одложена раније дозвољена екстрадиција ради издржавања казне у тој држави, а до окончања кривичног поступка који је у току пред Основним судом у Новом Саду, односно до извршења казне за иста дела, уколико окривљени буде оглашен кривим.

ПРИТВОРСКИ ОСНОВ ИЗ ЧЛАНА 211. СТАВ 1 ТАЧКА 3 ЗКП

То што је окривљеном изречена забрана приступа у установу за лица без родитељског старања до окончања кривичног поступка, као и то што су оштећене штићенице у међувремену постале пунолетне, није разлог за укидање притвора окривљеном, а поготово јер се једна од њих више и не налази у наведеној установи, па изречена забрана у односу на њу нема никаквог значаја и блажом мером од притвора се у овом случају не би постигла сврха, због чега је неопходно продужити притвор према окривљеном.

ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА

Иако је првостепени суд на основу члана 422 тачка 2 ЗКП донео одбијајућу пресуду, Виши суд је исту преиначио у погледу законског основа такође у пресуду којом се одбија оптужба, али на основу члана 422 тачка 3 ЗКП.

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ЖАЛБЕ

Право окривљеног да у оквиру свог рока изјави жалбу, не искључује и његово право да у року за жалбу браниоца поднесе жалбу у своју корист.

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ О СПОРАЗУМУ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА (члан 319. ст. 3 ЗКП)

Одлука о укидању притвора не представља ни обавезни (чл. 314. ст.1 ЗКП), ни факултативни елемент (чл. 314. ст.2 ЗКП) споразума о признању кривичног дела, те је неоснована жалба изјављена из разлога предвиђеног чл. 319. ст. 3 ЗКП (да се пресуда не односи на предмет споразума).

ЖАЛБА ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ (члан 463. ЗКП)

Жалба против другостепене пресуде по правилу није дозвољена, осим у случају када је оптужени у првостепеном поступку ослобођен од оптужбе, па је другостепени суд преиначио пресуду тако што је окривљеног огласио кривим и изрекао му казну.

ПРЕСУЂЕНА СТВАР (res iudicata)

Чињенични опис прекршаја који се односи на истог окривљеног, на исти животни догађај, који се догодио у исто време, на истом месту и извршен је истоветним радњама, искључује кривично гоњење јер је у питању res iudicata.

ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕСУДЕ (ЧЛАН 429 ЗКП)

Да би првостепена пресуда која је заснована на признању окривљеног, а које признање је поткрепљено и осталим вербалним и материјалним доказима изведеним током поступка, била испитана по жалби у погледу одлуке о кривичној санкцији, потребно је да садржи образложење чињени

ЗАКОНИТОСТ ПРЕДУЗЕТИХ РАДЊИ (ЧЛ. 604 ЗКП)

Ако је кривични поступак покренут оптужним предлогом оштећеног као тужиоца пре ступања на снагу "новог" ЗКП, значи да је оштећени стекао својство оштећеног као тужиоца по тада важећем - "старом" ЗКП.