Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ВОЂЕЊЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА


Уколико услед наступања чињенице која води престанку правног интереса за вођење поступка тужилац не повуче тужбу, суд мора мериторно одлучити о тужбеном захтеву.

 

Из образложења:

 

Побијаним решењем одбачена је тужба тужиоца и обавезан је исти да туженом накнади трошкове поступка. Против наведеног решења благовремену жалбу је изјавио тужилац.

 

Предмет ове тужбе је поништај решења којим тужиоцу није урачунат радни стаж у трајању од 1 године и 3 месеца остварен у Вишем суду у Новом Саду. Првостепени суд је утврдио да је у међувремену,  тужиоцу решењем од 08.06.2015. године урачунат радни стаж у трајању од 1 године и 3 месеца остварен код Вишег суда у Новом Саду односно стављена је ван снаге тач. 5 решења од 29.09.2014. године којим је утврђен број година радног стажа тужиоца оствареног код послодавца. С обзиром на изнето, суд је тужбу одбацио налазећи да тужилац више нема правни интерес за вођење парнице јер му је од стране самог туженог 08.06.2015. године признато оно што је тужбом у овом поступку тражио.

 

Према ставу овог суда, доношењем побијаног решења тужиоцу је онемогућено да пред судом расправља, имајући у виду да је тужба у овој правној ствари поднета 05.11.2014. године, а да је тужиоцу тек 08.06.2015. године признат радни стаж остварен код Вишег суда, из чега несумњиво произилази да је у тренутку подношења тужбе тужилац имао правни интерес за вођење поступка и поништај одлуке којом му је повређено неко право.

 

Иако првостепени суд јасно препознаје постојање правног интереса и исти образалаже са аспекта предметне конститутивне тужбе у односу на утврђујућу тужбу за коју је законом (чл.194 ст.2 ЗПП-а) прописана обавеза постојања правног интереса, погрешно изводи закључак да уколико у току поступка тај интерес престане то води одбачају тужбе.Уколико услед наступања чињенице која води престанку правног интереса за вођење поступка тужилац не повуче тужбу, суд мора мериторно одлучити о тужбеном захтеву.

 

Из свега наведеног произлази да није било места одбачају тужбе, због чега је побијано решење укинуто и предмет враћен првостепеном суду на даље поступање.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж1. 57/2017 од 20.04.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник