Сентенце грађанско право > Облигационо право

КАМАТА НА КАМАТУ

Када поверилац новчаног потраживања које је доспело а није плаћено, осим захтева за исплату главнице, тужбом захтева и исплату затезне камате, он има права да исту математички обрачуна за одређен период и утужи тако обрачунату (углавничену) затезну камату. Међутим, математичка операција обрачуна доспеле затезне камате не мења правну природу исте као споредног потраживања, па стога на исту не може тећи процесна затезна камата из члана 279. Закона о облигационим односима. 


Из образложења:


Опште је правило да је забрањено потраживати камату на камату, с тим да се тај изузетак не односи на банкарско пословање. Међутим, искључење забране наплате камате на камату у банкарском пословању односи се на обрачунате уговорне камате. Уговорна камата, као уговорена цена пласираних новчаних средстава, по својој правној природи представља самостално утуживо новчано потраживање и она се обрачунава за уговорени период, а потом приписује главници, те на тако добијен збир даље тече затезна камата. С друге стране, затезне камате имају правну природу споредног потраживања, које није самостално утуживо све док главница није плаћена. Када поверилац новчаног потраживања које је доспело а није плаћено, осим захтева за исплату главнице, тужбом захтева и исплату затезне камате, он има права да исту захтева почев од одређеног датума до исплате или пак да исту математички обрачуна за одређен период и утужи тако обрачунату (углавничену) затезну камату. Међутим, математичка операција обрачуна доспеле затезне камате не мења правну природу исте као споредног потраживања, па стога на исту не може тећи процесна затезна камата из члана 279. Закона о облигационим односима.

 

(Пресуда Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 2789/18 од 16.12.2021. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник