Сентенце грађанско право > Облигационо право

ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ

С обзиром на то да је Посебним условима предвиђено да је обавеза осигуравача да накнади трошкове лечења осигураника који се не могу одложити до повратка у земљу пребивалишта (хитне медицинске третмане), осигураник нема могућности да користећи предметно здравствено осигурање затражи медицинску помоћ у случају блажих здравствених тегоба, те нема доприноса осигураника увећању трошкова лечења због тога што се није раније јавио лекару.


Из образложења:


Неосновано тужени у жалби указује да је погрешно становиште првостепеног суда да у конкретном случају не постоји подељена одговорност на страни тужиље, као и да је побијана пресуда у овом делу необразложена. Наиме, тужени је у току првостепеног поступка истицао да је тужиља допринела увећању трошкова лечења, односно да су трошкови медицинске интервенције могли бити мањи да је тужиља раније потражила лекарску помоћ. С тим у вези, првостепени суд је у образложењу побијане пресуде јасно навео да вештак др Бранислава Гајић није била у могућности да се изјасни да ли је гнојна упала тужиље могла да се санира на други начин да се тужиља раније јавила лекару, да је за одговор на то питање неопходно да се извршни детаљан преглед за период за који се поставља то питање, што у конкретном случају није било могуће, као и да се вештак изјаснила да је оперативни захват код тужиље био хитан и да се није могао одложити до повратка у земљу, на основу чега је првостепени суд утврдио да на страни тужиље не постоји допринос у настанку трошкова лечења. Поред тога, одредбом члана 6. став 1 тачка 6 Посебних услова је предвиђено да је обавеза осигуравача да накнади трошкове лечења осигураника који се не могу одложити до повратка у земљу пребивалишта (хитне медицинске третмане), из чега произилази да  тужиља није имала могућности да користећи предметно здравствено осигурање затражи медицинску помоћ у случају блажих здравствених тегоба, већ је наведену могућност имала само у случају хитних медицинских интервенција. Имајући у виду наведено, правилно је становиште првостепеног суда да тужиља ни на који начин није допринела настанку трошкова лечења, нити да трошкови лечења буду већи, што је првостепени суд јасно образложио.

           (Пресуда Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3114/19 од 02.12.2021. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник