Сентенце грађанско право > Облигационо право

ЗАКОНСКА ЗАТЕЗНА КАМАТА НА ПЕНЗИЈЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ДОЦЊИ

Пензија представља повремено новчано давање, где затезна камата тече тек од подношења тужбе, те се иста не може обрачунавати за период који претходи подношењу тужбе, односно не може представљати самосталан тужбени захтев.


Из образложења:

 

Побијаном пресудом одбијен је тужбени захтев којим тужилац тражи да се тужени РФ ПИО обавеже да му исплати законску затезну камату на разлику мање исплаћене пензије.

 

Наиме, исплата пензија представља извршење обавезе туженог која је утврђена решењима о утврђивању права на инвалидску пензију, како је то утврђено у чињеничном стању побијане пресуде, због чега основ потраживања није накнада штете, већ извршење обавезе која проистиче из закона. Како је пензија повремено потраживање, у смислу члана 279. Закона о облигационим односима то тужиоцу припада право на затезну камату од момента подношења тужбе. Међутим, како је утврђено да су износи пензија исплаћени пре подношења тужбе, нема места обавезивању туженог на исплату законске затезне камате.

 

Наиме, како пензија представља повремено новчано давање где затезна камата тече тек од подношења тужбе, то се иста не може обрачунавати за период који претходи подношењу тужбе, односно не може представљати самосталан захтев. Дакле, за постојање института законске затезне камате, односно за досуђење законске затезне камате, неопходна је доцња дужника, до које у конкретном случају није дошло, те је тужбени захтев правилно одбијен, због чега су свих жалбени наводи оцењени као неосновани.

 

(Пресуда Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 1246/21 од 27.04.2023. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник