Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

OBAVEZA PLAĆANjA ISPORUKE PRIRODNOG GASA KADA NEMA ZAKLjUČENOG UGOVORA

Ukoliko je izostalo zaključenje ugovora između isporučioca gasa i korisnika usluge, ugorovorni odnos nije ni nastao, te nema ni obaveze korisnika usluge prema isporučiocu, nezavisno od toga što je isporuka gasa nesporno vršena.

OPOZIV UGOVORA O POKLONU

Ugovor o poklonu je po pravilu neopoziv, te jedino postoji mogućnost da dođe do opoziva (jednostranog raskida) darovnog ugovora od strane poklonodavca zbog ličnog osiromašenja ili velike, odnosno grube neblagodarnosti poklonoprimca.

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA SUDIJE

Donošenje sudske odluke uz bitnu povredu odredaba zakona ne znači automatski i nezakonit rad suda/sudije.

ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE NjEGOV ORGAN

Pravilnost odluka koje donose sudovi ili drugi državni organi, ispituje se u postupcima po redovnim i vanrednim pravnim lekovima, a činjenica da je viša instanca ocenila kao nepravilno pravno shvatanje nižestepenih organa, sama po sebi nije osnov za naknadu štete u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA PENZIJE ISPLAĆENE U DOCNjI

Penzija predstavlja povremeno novčano davanje, gde zatezna kamata teče tek od podnošenja tužbe, te se ista ne može obračunavati za period koji prethodi podnošenju tužbe, odnosno ne može predstavljati samostalan tužbeni zahtev.

TROŠKOVI LEČENjA U INOSTRANSTVU

S obzirom na to da je Posebnim uslovima predviđeno da je obaveza osiguravača da naknadi troškove lečenja osiguranika koji se ne mogu odložiti do povratka u zemlju prebivališta (hitne medicinske tretmane), osiguranik nema mogućnosti da koristeći predmetno zdravstveno osiguranje zatraži medicinsku pomoć u slučaju blažih zdravstvenih tegoba, te nema doprinosa osiguranika uvećanju troškova lečenja zbog toga što se nije ranije javio lekaru.

NEOSNOVANO OBOGAĆENjE

Da bi došlo do primene instituta neosnovanog obogaćenja, preduslov je da je deo imovine tužilaca prešao u imovinu tuženog, a ne drugog lica koje je u ugovornom odnosu sa tuženim.

POVRAĆAJ DATOG MITA

Na strani lica koje daje mito mora postojati svest o tome da preduzima nezakonitu radnju i samim tim njegovo saglašavanje sa takvom radnjom, te takvo lice ne može ostvariti sudsku zaštitu za vraćanje datog novca, odnosno ne može doći do ostvarenja prava tužioca koje proističe iz neprava, tj. koje je suprotno prinudnim propisima.

KAMATA NA KAMATU

Kada poverilac novčanog potraživanja koje je dospelo a nije plaćeno, osim zahteva za isplatu glavnice, tužbom zahteva i isplatu zatezne kamate, on ima prava da istu matematički obračuna za određen period i utuži tako obračunatu (uglavničenu) zateznu kamatu. Međutim, matematička operacija obračuna dospele zatezne kamate ne menja pravnu prirodu iste kao sporednog potraživanja, pa stoga na istu ne može teći procesna zatezna kamata iz člana 279. Zakona o obligacionim odnosima.

UGOVARANjE PROMENLjIVE KAMATNE STOPE

Ugovaranjem da će se kamata, kao bitan elemenat ugovora, menjati prema aktima banke i promenama kamate na bankarskom tržištu bez zaključivanja posebnog aneksa ovog Ugovora, bez bliže određenih i definisanih parametara na osnovu kojih će se kamatna stopa menjati, ugovorena je neodrediva ugovorna obaveza, što shodno odredbi člana 47. ZOO istu ugovornu obavezu čini ništavom.

STRUKTURA KAPITALA STEČAJNOG DUŽNIKA

Republika Srbija odgovora za materijalnu štetu nastalu zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka, odnosno u stečaju utvrđenih potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa koja su bez njihove krivice ostala neizvršena i u postupku stečaja vođenom nad stečajnim dužnikom sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom, uz uslov da je prethodno utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku.

OSIGURANjE ŽIVOTA KOD UGOVORA O KREDITU

Kako se ugovorom između tužene banke i osiguravajućeg društva prvenstveno osigurava rizik banke od nenaplativosti kredita, za slučaj da nastupi rizik osiguranja, odnosno smrt tužilje kao korisnika kredita, nema ekonomske opravdanosti da spornu naknadu plati tužilja umesto tužene banke.

REGRESNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Kada osiguranik izgubi prava iz osiguranja, jer je lice koje je upravljalo njegovim vozilom napustilo lice mesta nakon nezgode, regresna odgovornost za štetu koju je pretrpelo oštećeno lice je na strani osiguranika, odnosno vlasnika predmetnog vozila, a ne na strani lica koje je uzrokovalo predmetnu nezgodu.

POVREDA ČASTI I UGLEDA PODNOŠENjEM KRIVIČNE PRIJAVE

Prilikom podnošenja krivične prijave kao instituta kojim građani ukazuju na eventualne nezakonitosti, sloboda izražavanja mora se tumačiti u širem kontekstu, upravo da ne bi došlo do "odvraćajućeg" efekta, pa ista ne može biti razlog da tuženi bude obavezan da tužiocima isplati naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, odnosno donošenje takve sudske odluke ne bi bilo neophodno u demokratskom društvu, u smislu stava 2. člana 10. Evropske konvencije.

GARANTNI FOND I PRAVO NA REGRES

Garantni fond nije sukcesor osiguravača i on po isplati naknade ne može da stupi u prava trećih oštećenih lica prema licima odgovornim za štetu i na njega ne prelazi pravo osiguravača na regres.

NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Zarada, minimalna zarada i naknada za slučaj nezaposlenosti definisane zakonima kao bruto kategorije i da je minimalna cena rada, sadržana u strukturi minimalne zarade, neto iznos bez poreza i doprinosa. Kod činjenice da je najniži iznos naknade za slučaj nezposlenosti 80%, a najviši 160% minimalne zarade, pravilan je obračun naknade za nezaposlene kada je utvrđen na osnovu člana 111. stav 2. Zakona o radu,

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED NEPRAVILNOSTI PRI SPROVOĐENjU IZVRŠENjA

Do nastanka štete za tužilju je došlo isključivom krivicom izvršitelja koji je suprotno odredbama zakona doneo odluku da iznos iz kupoprodajne cene, a radi namirenja potraživanja tužilje, umanji za iznos jemstva, koju odluku nije ispravio ni nakon što mu je na nepravilnosti ukazano zahtevom podnetim od strane tužilje radi otklanjanja nepravilnosti učinjenih u sprovođenju izvršenja, već je taj zahtev svojim zaključkom odbio, pravilno prvostepeni sud nalazi da je navedenim postupanje

NAKNADA BUDUĆE ŠTETE

Naknada buduće štete može se tražiti samo kod potraživanja nematerijalne štete, dok se po tužbi sa zahtevom za naknadu materijalne štete može dosuditi samo već nastala šteta.

PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

O osnovanosti tužbenog zahteva tužioca za naknadu štete prvostepeni sud može odlučiti bez obzira na ishod prekršajnog postupka.

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED PRIMENE NEUSTAVNOG OPŠTEG AKTA

Sudovi opšte nadležnosti su apsolutno nenadležni da odlučuju o naknadi štete nastale usled primene opšteg akta koji je oglašen neustavnim, ukoliko o naknadi štete nije odlučio Ustavni sud.

NAPLATA KORIŠĆENjA PARKING MESTA - ZASTARELOST I UGOVORNA KAZNA

Na potraživanje koje se odnosi na naplatu iznosa za korišćenje parking mesta, ima se primeniti jednogodišnji rok zastarelosti. Ne postoji pravni osnov za naplatu doplatne karte koja predstavlja ugovornu kaznu, uvećanu naknadu (vrstu kazne), čiju naplatu mogu vršiti samo nadležni državni organi u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, a ne i komunalno preduzeće na osnovu svoje odluke.

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED KUPOVINE STVARI SA PRAVNIM NEDOSTATKOM

Kupac ima pravo na naknadu štete koju pretrpi zbog pravnih nedostataka na prodatoj stvari. Pravo kupca da potražuje naknadu štete koju je pretrpeo zbog kupovine stvari sa pravnim nedostatkom zastareva u roku od godinu dana od dana saznanja za pravne nedostatke.

KAMATA NA REGRESNO POTRAŽIVANjE

Na isplaćeno regresno potraživanje osiguravač ima pravo na kamatu počev od dana kada je oštećenom licu isplatio naknadu štete.