Sentence građansko pravo > Radno pravo

REŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU KAO ŠTETNA RADNjA U VEZI SA UZBUNjIVANjEM

Uzbunjivač može da istakne navod da pojedinačni akt poslodavca, konkretno rešenje o otkazu ugovora o radu, predstavlja štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem samo u tužbi za ocenu zakonitosti tog akta i u tom posebnom postupku sud ocenjuje osnovanost navoda da pojedinačni akt poslodavca predstavlja štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača.

SUD JE NADLEŽAN DA ODLUČUJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA

U nadležnosti osnovnog suda je da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa, jer je reč o sporovima o pravima i obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.