Sentence građansko pravo > Nasledno pravo

VISINA DUGOVA ZAOSTAVŠTINE

U postupku raspravljanja zaostavštine ne ispituje se i ne utvrđuje postojanje i visina dugova zaostavštine.

NEPOTPUN PREDLOG ZA SPROVOĐENjE OSTAVINSKOG POSTUPKA

U situaciji kada je ostavinskom sudu dostavljen nepotpun predlog za sprovođenje ostavinskog postupka, sud je dužan da sam sastavi smrtovnicu u sudu, ili naredi da smrtovnicu sastavi sudski radnik van suda, ili da sastavljanje smrtovnice poveri matičaru.

NAKNADNO PRONAĐENA IMOVINA

Naknadno pronađena imovina shodno odredbi člana 128 ZVP-a raspodeljuje se licima koja su ranije donetim rešenjem o nasleđivanju oglašena za naslednike. U situaciji kada je lice koje je ranije donetim rešenjem o nasleđivanju oglašeno za naslednika preminulo, naknadno pronađena imovina ulazi u njegovu zaostavštinu i raspodeljuje je njegovim naslednicima.