Sentence građansko pravo > Parnični postupak

TROŠKOVI SASTAVLjANjA TROŠKOVNIKA

Procesna radnja sačinjavanja troškovnika nije radnja potrebna za vođenje parnice, jer troškovnik nema značaj podneska kojim se iznose navodi od značaja za tok postupka i postizanje uspeha sa tužbenim zahtevom, već se istim samo opredeljuju troškovi o kojima sud odlučuje bez raspravljanja.

ŽALBA PROTIV REŠENjA O MESNOJ NENADLEŽNOSTI SUDA

Rešenje kojim se jedan sud oglašava mesno nenadležnim je rešenje kojim se okončava postupak pred tim sudom. Zato je protiv tog rešenja, kojim se postupak okončava pred sudom koji rešenje donosi, dozvoljena posebna žalba i može se pobijati ne samo zbog bitnih povreda iz člana 374. stav 2. ZPP, kako je to propisano članom 479. ZPP, jer se one odnose na rešenja o okončanju parnice.

ČINjENIČNO STANjE

Činjenice na kojima je zasnovana odluka u jednoj pravnoj stvari mogu se ponovo (pa i drugačije) utvrđivati u drugoj pravnoj stvari.

TAKSA NA TUŽBU

Obaveza plaćanja sudske takse na tužbu kada je postupak okončan pre održavanja prvog ročišta za glavnu raspravu nastaje danom donošenja rešenja o povlačenju tužbe.

ZASTUPANjE PRAVNOG LICA

Promenom statutarnog zastupnika pravnog lica ne prestaje ovlašćenje za zastupanje pravnog lica dato punomoćniku, već isto ostaje dok ga novi statutarni zastupnik ne opozove.

ODBAČAJ TUŽBE IZJAVLjENE U IME MALOLETNOG LICA

Nema mesta odbacivanju tužbe podnete od strane punomoćnika koga je ovlastio zakonski zastupnik maloletnog lica, samo iz razloga što uz tužbu nije priložen Izvod iz matične knjige rođenih za maloletno lice.

ŽALBA PROTIV REŠENjA O ODREĐIVANjU PRIVREMENE MERE

Protiv rešenja o određivanju privremene mere u postupku predaje poseda dozvoljena je posebna žalba.

TAKSA NA SUDSKO PORAVNANjE

Činjenica da tuženi ima sedište u drugoj državi ne utiče na obavezu tuženog na plaćanje sudske takse, niti ga oslobađa taksene obaveze, niti zbog toga može suprotna strana biti obavezana da snosi troškove sudske takse čiji je obveznik tuženi.

ROK ZA POKRETANjE PARNICE

Rok za pokretanje parnice od strane učesnika u ostavinskom postupku nakon prekida istog je instrukcioni roku, o čijem proteku sud nije dužan da vodi računa po službenoj dužnosti.

PRIVREMENI ZASTUPNIK I PROTIVTUŽBA

Privremeni zastupnik ne može u ime stranke kojoj je postavljen podneti protivtužbu, jer za podnošenje tužbe nema ovlašćenje te stranke.

OVLAŠĆENjE ZA ZASTUPANjE PRAVNOG LICA

Punomoćnik pravnog lica može biti diplomirani pravnik stalno zaposlen u tom pravnom licu, samo ako ima položen pravosudni ispit, a ne neko drugo ovlašćenje za zastupanje.

OSLOBAĐANjE LICA NA IZDRŽAVANjU KAZNE ZATVORA OD OBAVEZE PLAĆANjA SUDSKIH TAKSI

Sama činjenica da se tužena nalazi na izdržavanju kazne zatvora ne može biti razlog za oslobađanje od obaveze plaćanja sudskih taksi.

TUŽBA ZA UTVRĐENjE NEDOPUŠTENOSTI IZVRŠENjA

Treće lice može da podnese tužbu za utvrđenje nedopuštenost izvršenja, bez obzira da li se prethodno koristilo procesnim sredstvima za zaštitu svojih prava i interesa u izvršnom postupku isticanjem prigovora.

STVARNA NADLEŽNOST

Sud ceni stvarnu nadležnost prema činjeničnim navodima tužbe na kojima tužilac zasniva svoj tužbeni zahtev, a ne prema navodima iz odgovora na tužbu.

SADRŽAJ IZREKE

Zakonom o parničnom postupku nije predviđeno da izreka odluke mora da sadrži paricioni rok, niti pretnju prinudnim izvršenjem kao obavezan i potreban element, a nije ni neophodan da bi obaveza iz odluke postala izvršna.

PRIVREMENI ZASTUPNIK

Privremenog zastupnika, koji u postupku za koji je postavljen ima sva prava, ali pre svega dužnosti zakonskog zastupnika, ne može zameniti advokatski pripravnik, a pasivno ponašanje privremenog zastupnika tuženog i nepreduzimanje parničnih radnji u korist stranke čije interese zastupa predstavlja bitnu povredu postupka i povredu prava na pravično suđenje.

TROŠKOVI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Okolnost da privremeni zastupnik tuženog nije uspeo sa žalbom, ne oslobađa tužioca obaveze da mu naknadi troškove koje je tim povodom imao.

PRIGOVOR PREURANjENOSTI TUŽBENOG ZAHTEVA

Prigovor preuranjenosti tužbenog zahteva ceni se u momentu presuđenja, a ne u trenutku podnošenja tužbe, te eventualna osnovanost istog vodi odbijanju tužbenog zahteva, a ne odbačaju tužbe.

IMENOVANjE NASLEDNIKA

Imenovanje naslednika kao pravnog sukcesora tužioca koji je umro u toku parnice ne predstavlja subjektivno preinačenje tužbe.

TUŽBA SA POSESORNIM I PROTIVTUŽBA SA PETITORNIM ZAHTEVOM

Nije dozvoljeno podnošenje protivtužbe sa petitornim zahtevom u parnici koja teče po posesornom zahtevu.

TROŠKOVI PREDLOGA ZA MIRNO REŠENjE SPORA

Nakon izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku iz maja meseca 2014. godine, ne postoji obaveza tužioca da se pre podnošenja tužbe obrati Republičkom javnom pravobranilaštvu sa predlogom za mirno rešavanje spora, već samo mogućnost, te se trošak sastava ovog predloga ne može smatrati nužnim za vođenje parničnog postupka.

TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Samo nužni izdaci branioca isplaćuju se iz sredstava organa postupka unapred, dok se o visini nagrade branioca i o tome ko će snositi te troškove odlučuje presudom ili rešenjem kojim se okončava postupak, ili naknadno donetim rešenjem o troškovima.

SUDSKO PORAVNANjE I PARNIČNI POSTUPAK

Nema mesta sudskom poravnanju ukoliko pred sudom nije pokrenut parnični ili vanparnični postupak.

PREDLOG ZA NASTAVAK POSTUPKA

Stranka kojoj je odbačen predlog za nastavak postupka, nije prekludirana u svom pravu da takav predlog ponovo podnese.

PRAVNI INTERES ZA VOĐENjE PARNIČNOG POSTUPKA

Ukoliko usled nastupanja činjenice koja vodi prestanku pravnog interesa za vođenje postupka tužilac ne povuče tužbu, sud mora meritorno odlučiti o tužbenom zahtevu.

POZIVANjE NA ROČIŠTE

Pozivanje tužioca, koji ima punomoćnika, usmenim proglasom rešenja o zakazivanju narednog ročišta, ne oslobađa sud obaveze dostavljanja poziva za ročište i punomoćniku tužioca i ne može smatrati urednim pozivanjem tužioca.

ODBACIVANjE TUŽBE

Tužilac nije prekludiran sa pravom da predloži dokaze koje je eventualno propustio da istakne u tužbi, u kom smislu propust tužioca u ovom pravcu ne može biti razlog za odbacivanje tužbe u ovoj pravnoj stvari.

NEGATORNA TUŽBA

Ako treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane. Kada je uznemirivanjem prouzrokovana šteta, vlasnik ima pravo da zahteva naknadu štete po opštim pravilima o naknadi štete. Pravo na podnošenje negatorne tužbe ne zastareva.

NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA NAKON PREKIDA

Nasleđivanje je, po svojoj pravnoj prirodi, univerzalna sukcesija i naslednik stupa u sve nasleđivanju podobne pravne odnose ostavioca. Smrću lica otvara se njegovo nasleđe, a naslednici stiču svojstvo naslednika. Ova univerzalna građanskopravna sukcesija dovodi do procesnopravne sukcesije u pogledu prenosivih prava.

VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

Propuštanje ročišta određenog povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje ne predstavlja razlog za odbačaj predloga za vraćanje u pređašnje stanje kao nedozvoljenog u smislu člana 111 ZPP-a.

PROMENA SEDIŠTA TUŽENOG I MESNA NADLEŽNOST

Ako se u toku postupka promene okolnosti na kojima je zasnovana mesna nadležnost postupajućeg suda, sud koji je bio nadležan u vreme podnošenja tužbe ostaje i dalje nadležan iako bi usled promenjenih okolnosti bio nadležan drugi sud iste vrste.

MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPOROVIMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE PRETRPLjENE USLED POVREDE NA RADU

Tužilac ima pravo izbora koji će sud biti mesno nadležan u situaciji kada je jednom tužbom tuženo više lica i kada za jednog tuženog konkuriše mesna nadležnog jednog suda u smislu člana 39 ZPP-a, a za drugog tuženog mesna nadležnost drugog suda u smislu člana 39 i 60 ZPP-a.

UREDNOST TUŽBE U KOJOJ NIJE OZNAČEN ZAKONSKI ZASTUPNIK TUŽENOG KOJI JE PRAVNO LICE

Propust tužioca da u tužbi označi zakonskog zastupnika tuženog koji je pravno lice nije razlog za odbačaja tužbe, jer se radi o nedostatku koji je otklonjiv.

TROŠKOVI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Troškovi privremenog zastupnika tuženog se mogu shodnom primenom odredbe člana 163 ZPP upodobiti troškovima u postupku za obezbeđenje dokaza, zbog čega te troškove snosi tužilac u čijem interesu je bilo postavljanje privremenog zastupnika tuženom.

ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA OSLOBAĐANjE OD SUDSKIH TAKSI

Predlog za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u pogledu radnji u postupku učinjenih do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka može se podneti i nakon pravnosnažnog okončanja postupka, ukoliko postupak za prinudnu naplatu nije pokrenut.

POSTUPAK LIKVIDACIJE I PARNIČNI POSTPAK

Započeti postupak likvidacije nad tuženim ne sprečava vođenje parničnog postupaka protiv tuženog u likvidaciji.

TUŽBA ZA UTVRĐENjE

Nije dozvoljena tužba kojom se traži utvrđenje nepostojanja dužničko - poverilačkog odnosa između tužilje kao dužnika i tuženog kao poverioca.

ODNOS IZMEĐU PREDLOGA ZA PONAVLjANjE POSTUPKA I DRUGIH VANREDNIH PRAVNIH LEKOVA

U slučajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka, sud će posebnim rešenjem odlučiti koji će postupak nastaviti a sa kojim će zastati, uzimajući u obzir sve okolnosti, a naročito razloge zbog kojih su oba pravn

ODBIJANjE TUŽENIH DA RASPRAVLjAJU PRED SUDOM NAPUŠTANjEM ROČIŠTA

Odbijanje tuženih da raspravljaju pred sudom i napuštanje ročišta smatra se neopravdanim izostankom tuženih sa ročišta.