Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

NASILNIČKO PONAŠANjE IZ ČL. 344 ST. 2 U VEZI ST. 1 KZ

Da bi postojalo krivično delo nasilničko ponašanje, bitno je da je nekom od nasilničkih radnji koje su alternativno određene u članu 344 KZ, spokojstvo građana značajnije ugroženo, što se procenjuje prema broju lica koja su time ob uhvaćena i intenzitetom ugroženosti spokojstva koje je time izazvano. Umišljaj učinioca obuhvata svest o sadržini nasilničkog ponašanja i da se time značajnije ugrožava ili može ugroziti spokojstvo građana ili teže remetiti javni red i mir.

KRIVIČNO DELO UTAJE IZ ČL. 207 KZ

U kontekstu zakonskog opisa bića krivičnog dela utaje iz čl. 207 KZ-a, prisvajanje tuđe stvari postoji onda kada izvršilac počne da se ponaša kao vlasnik prema poverenoj mu stvari.

MALOLETNIČKI ZATVOR I MLAĐE PUNOLETNO LICE

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS" 85/05) ne predviđa izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađim punoletnim licima.

KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI (čl. 194 st.1 KZ)

Nejasno je na osnovu čega je prvostepeni sud izveo zaključak o nepostojanju dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici iz čl. 194 st.1 KZ upravo na način kako je to opisano u iskazu oštećene, jer je taj iskaz potpuno potkrepljen medicinskom dokumentacijom koja se nalazi u spisima predmeta, a koju prihvata i sam prvostepeni sud.

TEŠKO UBISTVO IZ ČL. 114 TČ. 1 KZ

Kvalifikatorna okolnost krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114 tačka 1 KZ jeste lišenje života na svirep ili podmukao način, a to podrazumeva kumulativno postojanje i objektivnih i subjektivnih okolnosti.

KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI PREDVIĐENE TAČKOM 1. ČLANA 114. KZ

Okrivljeni je pri izvršenju krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. tačka 1. KZ preduzeo obe alternativno postavljene radnje, dakle i na svirep i na podmukao način, što je sud cenio kao otežavajuće okolnosti koje ukazuju na visok stepen krivice okrivljenog i jačinu povrede zaštićenog dobra.

IN DUBIO PRO REO

Optužba nije pružila nijedan dokaz da je okrivljeni pronađenu opojnu drogu držao radi dalje prodaje, te je pravilno sud prihvatio odbranu okrivljenog koja faktički nije demantovana nijednim dokazom od strane optužbe.

UBISTVO NA MAH I UBISTVO U PREKORAČENjU GRANICA NUŽNE ODBRANE

U razgraničenju ova dva oblika ubistva potrebno je voditi računa o svim njihovim obeležjima, a naročito o tome da li se ubistvo javlja kao odbijanje protivpravnog napada, pri čemu je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili je ona pak rezultat afektivnog, impulsivnog, nekontrolisanog reagovanja na neskrivljeni napad ili teško vređanje.

PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE ZBOG IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA U TOKU POSTUPKA PO ŽALBI

Pravilno je drugostepeni sud, povodom žalbe branioca okrivljenog i po službenoj dužnosti preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikacije dela, tako što je radnje okrivljenog opisane u izreci prvostepene presude pravno kvalifikovao kao produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 61 KZ. Na ovaj način drugostepeni sud je primenio blaži zakon na učinioca krivičnog dela u skladu sa članom 5 stav 2 KZ.

PEŠAK KAO UČESNIK U SAOBRAĆAJU KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

Ako je oštećeni ležao na kolovozu, pa je preko njega automobilom prešao okrivljeni, te mu naneo teške telesne povrede, potrebno je jasno i nedvosmisleno utvrditi da li je oštećeni uopšte bio učesnik u saobraćaju, odnosno da li je pešak, kao i da li je bilo doprinosa okrivljenog nastanku predmetnog događaja.

ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA ( član 359 st.1 KZ )

Pravilno je prvostepeni sud našao da se u radnjama okrivljenog-ovlašćenog službenog lica (OSL) MUP-a RS stiču sva bitna obeležja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.1 KZ, jer je isti zloupotrebio svoju službenu legitimaciju i na taj način ostvario imovinsku korist tako što nije plaćao putarinu.

PREKORAČENjE GRANICA NUŽNE ODBRANE

Nema mesta primeni instituta nužne odbrane, a samim tim nema ni prekoračenja granica iste ako je do povređivanja oštećenog od strane okrivljenog došlo u momentu kada je napad već prestao.

ODGOVORNO LICE IZ KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČLAN 234 ST.1 KZ)

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo označivši okrivljenu-preduzetnicu, vlasnicu STR kao odgovorno lice u smislu subjekta izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 st.1 KZ.

NESAVESTAN RAD U SLUŽBI (ČL. 361 ST.2 U VEZI ST.1 KZ)

Bitna obeležja krivičnog dela nesavestan rad u službi su: subjektivni element-svest okrivljenog da usled njegovog postupanja u službi može da nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta koja prelazi zakonom propisan novčani cenzus i objektivni element koji se sastoji u nastupanju teže povrede prava ili imovinskoj šteti u iznosu koji prelazi zakonom propisan novčani cenzus.

KRIVIČNO DELO PREVARE (član 208 stav 1 KZ)

Subjektivni elemenat bića krivičnog dela prevare je namera za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, koja kod okrivljenog mora postojati u vreme izvršenja dela, dakle u momentu kada je zaključen pravni posao.