Sentence građansko pravo > Vanparnični postupak

AMORTIZACIJA HIPOTEKE

Sama činjenica da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo da postoji, ne može dovesti do amortizacije hipoteke, ukoliko predlagač u toku postupka nije dokazao činjenicu da je hipotekarni poverilac prestao da postoji.

VRAĆANjE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Predlagač, kao lice koje je u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti, ne može lično da angažuje punomoćnika za pokretanje postupka vraćanja poslovne sposobnosti.

UPLATA U SUDSKI DEPOZIT

Odluka u postupku uplate u depozit se donosi na osnovu navoda predloga, u kome mora biti sadržan razlog uplate, mora biti označeno u čiju korist se vrši uplata, te pod kojim uslovima se može izvršiti isplata tih sredstava, dok su sva ostala pitanja proizašla iz pravnog odnosa učesnika predmet drugog odgovarajućeg postupka.

UTVRĐIVANjE TRŽIŠNE VREDNOSTI EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI

Procena Poreske uprave predstavlja obaveznu polaznu osnovu za utvrđivanje visine naknade, međutim, u situaciji kada sud odredi i sprovođenje veštačenja, procena Poreske uprave se izjednačava sa ostalim ispravama na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade za zemljište izuzeto iz poseda predlagača.

SUDSKI DEPOZIT

Zahtev za isplatu iznosa deponovanog u sudski depozit može potraživati samo u vanparničnom postupku u kome je doneto rešenje o deponovanju tog iznosa, a ne i u parničnom postupku iz koga proističe potraživanje stranke.