Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

TAKSA NA PRIGOVOR

Nema mesta obračunu i naplati sudske takse za prigovor podnet u postupku pobijanja rešenja o izvršenju, ako se prigovorom pobija samo rešenje o troškovima sadržano u odluci o glavnoj stvari (u rešenju o izvršenju).

PRIVREMENA MERA

Sama činjenica da je tuženi investitor, ne ukazuje na to da isti svesno preduzima konkretne radnje kojima raspolaže svojom imovinom u cilju osujećenja ili znatnog otežavanja naplate potraživanja tužilaca.

PRIGOVOR TREĆEG LICA

Pravo svojine trećeg lica na nekretnini, koje bi sprečilo izvršenje, može se dokazati samo upisom u javne knjige, a ne i solemnizovanim ugovorom o derivativnom sticanju prava svojine.

DOSTAVLjANjE DISPOZICIJE ZA PLAĆANjE I TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA

Kada izvršni dužnik pokuša da pre podnošenja predloga za izvršenje ispuni svoju obavezu prema izvršnom poveriocu, tražeći dostavljanje dispozicije za plaćanje, a punomoćnik izvršnog poverioca mu ne dostavi traženu dispoziciju, izvršni poverilac nema pravo na naknadu troškova izvršnog postupka.

PRAVO NA DOM - NEDOPUSTIVOST IZVRŠENjA

Za utvrđenje ispunjenosti uslova za pružanje zaštite prava na dom neophodno najpre utvrditi da li predmetna nekretnina predstavlja dom tužilaca odnosno da li su sa istom tužioci ostvarili dovoljno jaku i trajnu povezanost, bez obzira na osnov po kome je koriste. Zatim je potrebno utvrditi da li postoji mešanje države u pravo na dom, te ako postoji, treba razgraničiti da li se radi o nedozvoljenom ili dozvoljenom mešanju.

PLAĆANjE PREDUJMA

Izvršni poverilac nije dužan da položi predujam ako je oslobođen od plaćanja sudske takse, bez obzira na to da li se radi o inicijalnom predujmu koji se odnosi na pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, ili o predujmu za preduzimanje pojedinačnih radnji u toku postupka sprovođenja izvršenja.

PREKID IZVRŠNOG POSTUPKA

U izvršnom postupku ne postoji mogućnost prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja.

DOSTAVLjANjE REŠENjA O IZVRŠENjU

Rešenje o izvršenju se dostavlja taksenom obvezniku, a ne punomoćniku.

ZALOGA U IZVRŠNOM POSTUPKU

Založni poverilac predlogom za izvršenje može tražiti oduzimanje i predaju stvari ili prodaju predmeta zaloge i upravo tako mora i glasiti zahtev u predlogu za izvršenje.

ZA POSTUPAK IZVRŠENjA POKRENUT PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ISKLjUČIVO JE NADLEŽAN SUD

Postupci koje sudovi pokreću po službenoj dužnosti (radi prinudne naplate troškova krivičnog postupka, novčanih kazni izrečenih strankama zbog nepoštovanja procesne discipline i dr.), nisu obuhvaćeni odredbama čl. 546. i 547. ZIO-a, već je za sprovođenje izvršenja u ovim predmetima i postupanje u ovim predmetima isključivo nadležan sud.

TUŽENI NE MOŽE PREDLOŽITI DONOŠENjE PRIVREMENE ME

Tuženi u parnici nema potraživanje koje treba obezbediti privremenom merom, pa samim ne može ni predložiti donošenje privremene mere.

PRIMARNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV I PRIVREMENA MERA

Ispunjenost uslova za predloženu privremenu meru može se ceniti samo u odnosu na primarno postavljeni zahtev, a ne i u odnosu na evntulano postavljeni tužbeni zahtev, koji ne može biti predmet razmatranja, pa samim tim ni predmet obezbeđivanja privremenom merom, dok se ne odluči o sudbini primarno postavljenog zahteva.

ODREĐIVANjE MERE OBEZBEĐENjA KOJOM SE TRAŽI NEČINjENjE (UZDRŽAVANjE OD ODREĐENE RADNjE)

Sud je isključivo nadležan za izvršenje nečinjenja (uzdržavanja od određene radnje), a isto se odnosi i na određivanje mera obezbeđenja u izvršnom postupku kojima se traži nečinjenje.

TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA

Tuženi nije skrivio troškove izvršnog postupka ako izmiri dug nakon dostavljanja zaključka izvršitelja, ukoliko ga tužilac nije prethodno opomenuo da svoju obavezu izvrši, te se dostavljanje zaključka izvršitelja tuženom smatra opominjanjem tuženog.