Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED KUPOVINE STVARI SA PRAVNIM NEDOSTATKOM

 

        Kupac ima pravo na naknadu štete koju pretrpi zbog pravnih nedostataka na prodatoj stvari. Pravo kupca da potražuje naknadu štete koju je pretrpeo zbog kupovine stvari sa pravnim nedostatkom zastareva u roku od godinu dana od dana saznanja za pravne nedostatke. 

 

Iz obrazloženja:         

 

            Prvostepeni sud je, od bitnih činjenica, između ostalog, utvrdio da je tužena je početkom februara 2005. godina menjala vozilo „Džeta" sa tužiočevim vozilom „golf 3", uz doplatu. Tokom 2005. godine dogodio se saobraćajni udes u kojem je učestvovalo vozilo „Džeta", zbog čega se policija obratila tužiocu. SUP Novi Sad je dana 12.01.2006.godine privremeno oduzeo vozilo iz razloga što je prilikom registracije vozila utvrđeno da je isto bilo kradeno. Protiv tužioca je pokrenut prekršajni postupak dana 20.09.2006.godine pod brojem 02.02.P.1033/06 zbog prekršaja iz člana 332.st.3 u vezi člana 334.st.1. tačka 1. Carinskog zakona. Dana 06.10.2008.godine doneto je rešenje pod brojem 02.02.P.broj 1033/06 kojim je prekršajni postupak obustavljen jer u odnosu na tužioca nije dokazano da je učinio prekršaj. Istim rešenjem je oduzeto vozilo "Džeta" koje je predmet prekršaja na osnovu člana 385.st.6 Carinskog zakona i sa istim je postupljeno, shodno članu 249. st. 1 Carinskog zakona. Rešenje o obustavi postupka je postalo pravnosnažno 20.10.2008. godine.


          Član 515 stav 1 ZOO predviđa da se pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka gasi istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg.

 

            Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje i citirane zakonske odredbe, suprotno žalbenim navodima, prvostepeni sud je na konkretan slučaj pravilno primenio materijalno pravo sadržano u odredbama čl. 508 ZOO - 515 ZOO, odnosno institut odgovornosti  prodavca za pravne nedostatke na prodatoj stvari.

 

            Naime, pravni odnos između tužioca i tužene nastao je još tokom 2005. godine kada je tužena, kao prodavac, tužiocu, kao kupcu, prodala vozilo "Džetu" menjajući vozilo „Džeta" sa tužiočevim vozilom „golf 3", uz doplatu. Ovakav ugovor je ugovor o kupoprodaji sa elementima razmene. Kao posledicu načela jednake vrednosti davanja koje se primenjuje kod dvostranoobaveznih ugovora, tužena je zaključenjem ugovora o kupoprodaji vozila, postala obavezna da tužiocu obezbedi korist, mirnu državinu i raspolaganje vozilom na način da tužilac kao kupac ne bude pravno uznemiravan na osnovu nekog prava trećeg o kom nije bio obavešten. Pored toga, tužena je kao prodavac postala odgovorna i za slučaj da na vozilu postoje određena ograničenja javnopravne prirode, a za slučaj da ih nije saopštila tužiocu, kao kupcu. Navedena odgovornost prodavca ne postoji samo u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji, već prodavac odgovara i za štetu koju kupac pretrpi kasnije, nakon zaključenja ugovora. Imajući u vidu da je, nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji vozilo oduzeto jer se ispostavilo da je kradeno, u konkretnom slučaju, u periodu nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji vozila "Džeta" tužilac je saznao da na prodatom vozilu postoji ograničenje javno-pravne prirode koje mu kao kupcu nije bilo poznato. Kao jedna od sankcija za pravne nedostatke, pored raskida ugovora i snižavanja ili vraćanja kupoprodajne cene, predviđeno je i kupčevo pravo na naknadu pretrpljene štete od prodavca. Odredbama člana 508 ZOO – 515 ZOO je propisano da to pravo kupac ima u svakom slučaju, dakle nezavisno od ostalih propisanih sankcija i zajedno sa njima, osim u situaciji ako je kupac u času zaključenja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno, što u ovoj pravnoj stvari nije slučaj jer tužilac nije znao niti je mogao znati da je vozilo uvezeno suprotno carinskim propisima budući da su te činjenice utvrđene naknadno, u carinskom postupku.

 

 Iz iznetog proizilazi da tužilac, u svojstvu kupca vozila "Džeta" na kojoj postoji pravni nedostatak, prema tuženoj kao prodavcu takvog vozila, u ovoj pravnoj stvari može potraživati samo naknadu štete koju crpi iz odredbi člana 510. stav 3. ZOO, kao vid sankcije za pravne nedostatke na osnovu odgovornosti prodavca za pravne nedostatke, a ne naknadu štete u vidu tzv. „regresne štete“ koju tužilac ističe u žalbi.

 

Sa stanovišta ovog suda, tužilac je saznao da vozilo koje je kupio od tužene ima pravne nedostatke u smislu ograničenja javno-pravne prirode onog dana kada je postalo pravnosnažno rešenje Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave Carinarnice Novi Sad, pod brojem 02.02.P.broj 1033/06 kojim je prekršajni postupak protiv ovde tužioca obustavljen i kojim je oduzeto vozilo "Džeta" sa obrazloženjem da na istom postoji pravo trećeg lica, a to je dan 20.10.2008. godine. Iz iznetog proizilazi da je prvostepeni sud pravilno našao da je prigovor zastarelosti potraživanja koji je istakla tužena tokom postupka osnovan shodno članu 515 tačka 1 ZOO, i da se pravo tužioca prema tuženoj kao pravo kupca prema prodavcu po osnovu pravnih nedostataka ugasilo istekom godine dana od saznanja za postojanje pravnog nedostatka. Kako je dana 20.10.2008. godine tužilac saznao za pravne nedostatke vozila „Džeta“, njegovo potraživanje je zastarelo, jer je zastarelost nastupila dana 20.10.2009. godine, a tužba u ovoj pravnoj stvari je podneta dana 23.10.2012. godine.

 

 

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 3863/2013 od 22.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu