Sentence građansko pravo > Stvarno pravo

SMETANjE DRŽAVINE I PRIVREMENA MERA

U postupku radi smetanja državine, istovetnost tužbenog zahteva i predložene privremene mere nije smetnja da se mera odredi.

ODRŽAJ

Državina predstavlja faktičku vlast na stvari, ali da bi se radilo o državini na osnovu koje se održajem može steći pravo svojine potrebno je da držalac preduzima radnje na osnovu kojih se osnovano može zaključiti da je držalac stvari, odnosno da se držalac prema stvari ponaša kao vlasnik.

SVOJINSKA TUŽBA ZA POVRAĆAJ STVARI I VREDNOST PREDMETA SPORA

Pravo vlasnika stvari da stvar drži, ostvaruje se u parničnom postupku kroz svojinsku tužbu za povraćaj stvari (rei vindicatio). Ne može se u sporu male vrednosti raspravljati o stvarnim pravima na nepokretnosti i po zahtevima za predaju nepokretnosti u državinu, bez obzira na označenje vrednosti predmeta spora.

TUŽBENI ZAHTEV U SPORU ZA SMETANjE DRŽAVINE

Tužbeni zahtev u sporu za smetanje državine mora da sadrži ili zahtev za uspostavljanje pređašnjeg stanja (ako je u pitanju oduzimanje državine) ili zabranu daljeg uznemiravanja državine (ako je u pitanju samo uznemiravanje državine) ili i jedno i drugo.

SMETANjE DRŽAVINE

Držalac nema pravo na državinsku zaštitu u sitauciji kada je do oduzimanja ili uznemiravanja državine došlo radi prinudnog izvršenja pravosnažne sudske odluke.