Sentence građansko pravo > Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

Sama činjenica da se postupak vodi dugo nije dovoljan osnov da se utvrdi da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku na štetu predlagača, jer se pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku sud uvažava sve okolnosti predmeta suđenja.