Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA SUDIJE

Donošenje sudske odluke uz bitnu povredu odredaba zakona ne znači automatski i nezakonit rad suda/sudije.

 

Iz obrazloženja:

 

Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da sud obaveže tuženu RS Visoki savet sudstva, Viši sud u Novom Sadu da mu naknadi nematerijalnu štetu zbog povrede časti i ugleda.

 

Suprotno žalbenim navodima tužioca, pravilno je prvostepeni sud u konkretnom slučaju odbio tužbeni zahtev. Međutim, razlozi koje prvostepeni sud daje za svoju odluku se ne mogu prihvatiti. Naime, prvostepeni sud kao razlog za odbijanje tužbenog zahteva navodi da nije predviđena naknada nematerijalne štete izazvane ukidanjem prvostepene odluke od strane trećestepenog suda. Tužilac u konkretnom slučaju traži naknadu štete zbog duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda, slobode i prava ličnosti, izazvanih, kako tvrdi, nezakonitim radom Višeg suda u Novom Sadu usled donošenja rešenja kojima je odbijena njegova molba za uslovni otpust, kao i nezakonitim radom Apelacionog suda u Novom Sadu usled donošenja rešenja kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu, a koja rešenja su ukinuta od strane Vrhovnog kasacionog suda po njegovim zahtevima za zaštitu zakonitosti. Dakle, tužilac tvrdi da nezakoniti rad Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu postoji, budući da su predmetna rešenja ovoh sudova ukinuta od strane Vrhovnog kasacionog suda.

 

S tim u vezi je pre svega potrebno istaći da Ustav RS propisuje pravo na naknadu štete usled nezakonitog rada državnog organa, pri čemu se pod nezakonitim radom državnog organa smatra postupanje suprotno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, kao i propuštanje da se zakon, drugi propis ili opšti akt primene, što znači da odgovornost države za rad njenih organa ne može da proizlazi iz pogrešne primene ili tumačenja propisa. Da bi stranka imala pravo na naknadu štete po navedenom osnovu, potrebno je da dokaže postojanje protivpravnosti u radnjama državnog organa, u konkretnom slučaju suda/sudije, odnosno povrede zakona koja mora da bude tako očigleda i jasna, kao i da je šteta prouzrokovana grubom nepažnjom kao posledicom nezakonitog rada suda/sudije koje je učestvovao u donošenju odluke u konkretnom slučaju, budući da je to preduslov za naknadu štete po navedenom osnovu. U konkretnom slučaju, po stavu ovog suda, u radnjama Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu nema nezakonitog postupanja. Jeste da su predmetne odluke Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu ukinute od strane Vrhovnog kasacionog suda zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ali to što je odluka nižestepenog suda doneta uz bitnu povredu odredaba zakon ne znači automatski i nezakonit rad suda/sudije, budući da je jedno nezakonita odluka, a drugo nezakonit rada sudije. Tužilac je u konkretom slučaju sve vreme imao na raspolaganju pravne lekove radi zaštite svojih prava i interesa, i ispitivanja pravilnosti i zakonitosti pobijanih odluka, koje je i koristio, tako da njegova prava ni na koji način nisu povređena, niti mu je bilo uskraćena mogućnost da koristi pravne lekove radi zaštite svojih prava i interesa. Sa druge strane, čak i da je u radnjama Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu u konkretnom slučaju bilo nekih nepravilnosti, iste su otklonjene upravo pravnim lekovima koje je tužilac u konkretnom slučaju koristio.

           (Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1095/23 od 14.02.2023. godine)

                                               Sentencu sastavila: Gordana Savić, samostalni savetnik