Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

TROŠKOVI LEČENjA U INOSTRANSTVU

S obzirom na to da je Posebnim uslovima predviđeno da je obaveza osiguravača da naknadi troškove lečenja osiguranika koji se ne mogu odložiti do povratka u zemlju prebivališta (hitne medicinske tretmane), osiguranik nema mogućnosti da koristeći predmetno zdravstveno osiguranje zatraži medicinsku pomoć u slučaju blažih zdravstvenih tegoba, te nema doprinosa osiguranika uvećanju troškova lečenja zbog toga što se nije ranije javio lekaru.


Iz obrazloženja:


Neosnovano tuženi u žalbi ukazuje da je pogrešno stanovište prvostepenog suda da u konkretnom slučaju ne postoji podeljena odgovornost na strani tužilje, kao i da je pobijana presuda u ovom delu neobrazložena. Naime, tuženi je u toku prvostepenog postupka isticao da je tužilja doprinela uvećanju troškova lečenja, odnosno da su troškovi medicinske intervencije mogli biti manji da je tužilja ranije potražila lekarsku pomoć. S tim u vezi, prvostepeni sud je u obrazloženju pobijane presude jasno naveo da veštak dr Branislava Gajić nije bila u mogućnosti da se izjasni da li je gnojna upala tužilje mogla da se sanira na drugi način da se tužilja ranije javila lekaru, da je za odgovor na to pitanje neophodno da se izvršni detaljan pregled za period za koji se postavlja to pitanje, što u konkretnom slučaju nije bilo moguće, kao i da se veštak izjasnila da je operativni zahvat kod tužilje bio hitan i da se nije mogao odložiti do povratka u zemlju, na osnovu čega je prvostepeni sud utvrdio da na strani tužilje ne postoji doprinos u nastanku troškova lečenja. Pored toga, odredbom člana 6. stav 1 tačka 6 Posebnih uslova je predviđeno da je obaveza osiguravača da naknadi troškove lečenja osiguranika koji se ne mogu odložiti do povratka u zemlju prebivališta (hitne medicinske tretmane), iz čega proizilazi da  tužilja nije imala mogućnosti da koristeći predmetno zdravstveno osiguranje zatraži medicinsku pomoć u slučaju blažih zdravstvenih tegoba, već je navedenu mogućnost imala samo u slučaju hitnih medicinskih intervencija. Imajući u vidu navedeno, pravilno je stanovište prvostepenog suda da tužilja ni na koji način nije doprinela nastanku troškova lečenja, niti da troškovi lečenja budu veći, što je prvostepeni sud jasno obrazložio.

           (Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3114/19 od 02.12.2021. godine)

                                   Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik