Sentence krivično pravo > Procesno

REŠENjE O ISPRAVCI

Ako se rešenjem o ispravci suštinski menja odluka, isto mora biti ukinuto jer u takvoj situaciji greška nije ni mogla biti ispravljena na taj način.

NEDOZVOLjEN ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna-okrivljeni mora imati branioca od prvog saslušanja do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.

SUDSKA REHABILITACIJA

Postupak zakonske rehabilitacije se sprovodi samo u slučaju kada lice, pre osude na koju se odnosi zahtev, nije bilo osuđivano ili se po zakonu smatra neosuđivanim. U skladu sa tim, potrebno je utvrditi podatke o osuđivanosti okrivljenog da bi bilo jasno da li u konkretnom slučaju o zahtevu za rehabilitaciju postupa organ uprave koji vodi kaznenu evidenciju (zakonska rehabilitacija) ili nadležni sud, odnosno veće istog u skladu sa članom 21 st.4 ZKP (sudska rehabilitacija).

IZVRŠENjE KAZNE ZATVORA BEZ NAPUŠTANjA PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE

Nakon 01.09.2014. godine (početak primene novog zakona o izvršenju krivičnih sankcija), ne može se menjati način izdržavanja kazne zatvora na taj način da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine izdržava bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje, jer prema čl. 45 st. 5 Krivičnog zakonika, sud može istovremeno sa izricanjem kazne zatvora do jedne godine odrediti, da će se ona izvršiti tako što osuđeni neće napuštati prostorije u kojima stanuje.

EKSTRADICIONI PRITVOR

Pravilno je protiv okrivljenog, državljanina Republike Hrvatske, produžen ekstradicioni pritvor, te odložena ranije dozvoljena ekstradicija radi izdržavanja kazne u toj državi, a do okončanja krivičnog postupka koji je u toku pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, odnosno do izvršenja kazne za ista dela, ukoliko okrivljeni bude oglašen krivim.

PRITVORSKI OSNOV IZ ČLANA 211. STAV 1 TAČKA 3 ZKP

To što je okrivljenom izrečena zabrana pristupa u ustanovu za lica bez roditeljskog staranja do okončanja krivičnog postupka, kao i to što su oštećene štićenice u međuvremenu postale punoletne, nije razlog za ukidanje pritvora okrivljenom, a pogotovo jer se jedna od njih više i ne nalazi u navedenoj ustanovi, pa izrečena zabrana u odnosu na nju nema nikakvog značaja i blažom merom od pritvora se u ovom slučaju ne bi postigla svrha, zbog čega je neophodno produžiti pritvor prema

ODBIJAJUĆA PRESUDA

Iako je prvostepeni sud na osnovu člana 422 tačka 2 ZKP doneo odbijajuću presudu, Viši sud je istu preinačio u pogledu zakonskog osnova takođe u presudu kojom se odbija optužba, ali na osnovu člana 422 tačka 3 ZKP.

BLAGOVREMENOST ŽALBE

Pravo okrivljenog da u okviru svog roka izjavi žalbu, ne isključuje i njegovo pravo da u roku za žalbu branioca podnese žalbu u svoju korist.

ŽALBA PROTIV ODLUKE O SPORAZUMU O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA (član 319. st. 3 ZKP)

Odluka o ukidanju pritvora ne predstavlja ni obavezni (čl. 314. st.1 ZKP), ni fakultativni element (čl. 314. st.2 ZKP) sporazuma o priznanju krivičnog dela, te je neosnovana žalba izjavljena iz razloga predviđenog čl. 319. st. 3 ZKP (da se presuda ne odnosi na predmet sporazuma).

ŽALBA PROTIV DRUGOSTEPENE PRESUDE (član 463. ZKP)

Žalba protiv drugostepene presude po pravilu nije dozvoljena, osim u slučaju kada je optuženi u prvostepenom postupku oslobođen od optužbe, pa je drugostepeni sud preinačio presudu tako što je okrivljenog oglasio krivim i izrekao mu kaznu.

PRESUĐENA STVAR (res iudicata)

Činjenični opis prekršaja koji se odnosi na istog okrivljenog, na isti životni događaj, koji se dogodio u isto vreme, na istom mestu i izvršen je istovetnim radnjama, isključuje krivično gonjenje jer je u pitanju res iudicata.

IZOSTANAK OBRAZLOŽENjA ILI DELIMIČNO OBRAZLOŽENjE PRESUDE (ČLAN 429 ZKP)

Da bi prvostepena presuda koja je zasnovana na priznanju okrivljenog, a koje priznanje je potkrepljeno i ostalim verbalnim i materijalnim dokazima izvedenim tokom postupka, bila ispitana po žalbi u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, potrebno je da sadrži obrazloženje činjenica na kojima je zasnovana odluka o krivičnoj sankciji.

ZAKONITOST PREDUZETIH RADNjI (ČL. 604 ZKP)

Ako je krivični postupak pokrenut optužnim predlogom oštećenog kao tužioca pre stupanja na snagu "novog" ZKP, znači da je oštećeni stekao svojstvo oštećenog kao tužioca po tada važećem - "starom" ZKP.