Сентенце кривично право > Материјално право

ТЕШКО УБИСТВО ИЗ ЧЛ. 114 ТЧ. 1 КЗ

Квалификаторна околност кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 1 КЗ јесте лишење живота на свиреп или подмукао начин, а то подразумева кумулативно постојање и објективних и субјективних околности.

 

            Из образложења:

 

            Правилно је првостепени суд оценио да се у кривично-правним радњама окривљеног стичу сва обележја кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.1 КЗ.

 

            Објективна околност свирепости јесте тежина проузрокованих мука, а субјективна је неосетљивост према овим мукама и субјективни став учиниоца према патњама и боловима које наноси оштећеном, као и свести оптуженог да наноси тешке или дуготрајне болове и патње, чиме испољава безосећајност. На основу налаза и мишљења вештака, првостепени суд је утврдио редослед наношења повреда-прво су нанете повреде ватреним оружјем, а затим су ножем нанете убодне ране. Утврђено је и да устрелне ране које су прве настале, нису довеле до тренутног губитка свести, нити до смртног исхода, већ се то догодило након убодних рана на левој страни врата и још две убодне ране. Како се овде ради о временском интервалу од 5 до 8 минута и како је покојни оштећени јаукао и молио оптуженог да престане, а овај то није учинио, утврђено је да је оштећени трпео бол јаког интезитета на скали од 1 до 10 у степену односно јачини од 7 до 10. Велики број повреда нанетих ножем и ватреним оружјем указује на то да је окривљени нанео покојном оштећеном прекомерне психичке и физичке болове високог интензитета, муке и патњу.

 

            Објективна околност подмуклости је начин извршења убиства, а субјективна је између осталог и беспомоћност жртве, као и искоришћавање стеченог поверења. У конкретном случају, окривљени је на лукав и подмукао начин искористио однос поверења покојног оштећеног према њему, који није очекивао напад, већ да оду на пиће и реше размирице које постоје међу њима, па је затим окривљени свесно променио план и изабрао друго место за сусрет. Окривљени је понео нож и пиштољ те на овај начин свесно изабрао начин, време и место извршења кривичног дела.

 

             По ставу Апелационог суда, неосновано се оспорава правна квалификација и погрешно у жалбама наводи да је у питању кривично дело убиство из чл. 113 КЗ, те се у овом делу првостепена пресуда потврђује.

 

 

            ( Пресуда Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж1 1276/14 од 14.11.2014. године којом је делимично преиначена пресуда Вишег суда у Новом Саду бр.К 80/13 од 11.07.2014. године )

 

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду