Сентенце кривично право > Материјално право

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА ( члан 359 ст.1 КЗ )

Правилно је првостепени суд нашао да се у радњама окривљеног-овлашћеног службеног лица (ОСЛ) МУП-а РС стичу сва битна обележја кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст.1 КЗ, јер је исти злоупотребио своју службену легитимацију и на тај начин остварио имовинску корист тако што није плаћао путарину.

 

            Из образложења:

 

Окривљени је искоришћавањем свог службеног положаја као припадник МУП-а, у више наврата показао своју службену легитимацију приликом преласка наплатне станице на аутопуту, управљајући својим приватним путничким возилом, те тако довео у заблуду инкасанте ЈП "Путеви Србије" да управља службеним возилом МУП РС које је ослобођено плаћања трошкова путарине. Наиме, како је детаљном оценом доказа утврђено, а супротно наводима одбране, да спорно возило које је у власништву окривљеног, за потребе службе није користио ни он, ни његове колеге-такође овлашћена службена лица МУП-а, а прибављањем радних листа је утврђено и да је окривљени у време извршења кривичног дела био одсутан са рада због боловања, годишњег одмора и сл., неспорно је да је окривљени извршио кривично дело за које се терети. 

 

Дакле, окривљени је искористио свој службени положај да би прибавио себи имовинску корист у износу од 7.380,00 динара, тако што је у 27 случајева прешао наплатне станице својим приватним путничким возилом за своје личне потребе, а не за потребе службе, не плативши притом прописан износ новца на име путарине.      

 

(Пресуда Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж 1 161/2014 од 15.07.2014. године којом је potvrđenа пресуда Основног суда у Новом Саду бр. К 23872/2010 од 10.04.2014. године ).

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду