Сентенце кривично право > Материјално право

КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ (члан 208 став 1 КЗ)

 

Субјективни елеменат бића кривичног дела преваре је намера за прибављање противправне имовинске користи, која код окривљеног мора постојати у време извршења дела, дакле у моменту када је закључен правни посао.

 

                 Из образложења:

 

У конкретном случају сачињен је "реверс" о уговореном правном послу купопродаје возила, где је договорено да ће на име цене возила од 850 еура бити обављени радови-компензација, а да ће се остатак до договорене цене возила исплатити у готовом новцу. Како из исказа самог оштећеног произилази да је окривљени у више наврата долазио код њега ради договора око изградње објекта из наведене компензације, те да је дао оштећеном износ од 100 еура на име купопродајне цене, а оштећени је одлагао извођење радова, погрешно првостепени суд закључује да окривљени ни једног тренутка није имао намеру да испуни своје обавезе опредељене у уговору и да је својим обећањима држао оштећеног у заблуди, што побијану пресуду чини нејасном и неразумљивом. Првостепени суд, дакле није на недвосмислен начин утврдио код окривљеног постојање намере да изврши кривично дело преваре и из којих доказа та намера произилази.

 

Првостепена пресуда је укинута због битне повреде одредаба кривичног поступка, јер је суд пропустио да утврди све одлучне чињенице од којих зависи постојање кривичног дела преваре из чл. 208 ст. 1 КЗ-а, односно разлози који се наводе у првостепеној пресуди су нејасни и  неприхватљиви.

 

 

(Решење Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж 1 80/2014 од 13.05.2014. године којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду бр. К 7/2013 од 24.01.2014. године)

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду