Сентенце кривично право > Материјално право

ПРОМЕНА ПРАВНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗБОГ ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА У ТОКУ ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ

            Правилно је другостепени суд, поводом жалбе браниоца окривљеног и по службеној дужности преиначио првостепену пресуду у погледу правне квалификације дела, тако што је радње окривљеног описане у изреци првостепене пресуде правно квалификовао као продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ. На овај начин другостепени суд је применио блажи закон на учиниоца кривичног дела у складу са чланом 5 став 2 КЗ.    

 

            Из образложења:

 

            Пресудом Вишег суда окривљени је оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. у вези става 4. и 1. и члана 61. став 1. и 5. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 4. године. Након доношења првостепене пресуде, а у току жалбеног поступка пред Апелационим судом, ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Кривичног законика ( "Службени гласник РС"  број 121 од 24.12.2012. године ), којим је одређено да се из члана 359. став 1. КЗ бришу речи "или одговорно", а изнад члана 234. КЗ је измењен наслов и прописано ново кривично дело-злоупотреба положаја одговорног лица.

 

            Апелациони суд је, затим, усвајањем жалбе браниоца и по службеној дужности преиначио првостепену пресуду у погледу правне квалификавије, тако што је радње окривљеног правно квалификовао као продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 у вези члана 61. став 1. и 5. КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 3. године.

 

            Против наведених пресуда, бранилац окривљеног је Врховном касационом суду поднео захтев за заштиту законитости због повреде закона из члана 485. став 1. тачка 1. и 3. ЗКП.

 

            По ставу Врховног касационог суда, неосновано се захтевом браниоца окривљеног истиче да је након доношења првостепене пресуде Вишег суда, а због наведених измена КЗ, извршена декриминализација кривичног дела из члана 359. став 3. у вези става 1. КЗ у ситуацији када извршилац има својство одговорног лица, те да дело окривљеног више није кривично дело. Кривичном делу окривљеног из првостепене пресуде по његовој садржини одговара кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става 1. КЗ, а у том смислу је и правилно Апелациони суд преиначио првостепену пресуду.

 

            Бранилац у захтеву указује на одредбу члана 112. став 3. КЗ којом се, након измена, одговорно лице у предузећу се не сматра службеним. Имајући у виду да је окривљени оптужен, а потом и осуђен да је кривично дело извршио у својству одговорног, а не службеног лица, наведена измена члана 112. КЗ нема значај за правну квалификацију кривичног дела окривљеног.

 

( Пресуда Врховног касационог суда број Кзз 431/2014 од 03.06.2014. године којом је одбијен као неоснован захтев за заштиту законитости поднет против правноснажних пресуда Вишег суда у Новом Саду К253/11 од 30.11.2011. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 946/12 од 05.02.2014. године )

 

 

                                                                            аутор сентенце: Соња Бранков

                                                          Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду