Сентенце кривично право > Материјално право

КВАЛИФИКАТОРНЕ ОКОЛНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ ТАЧКОМ 1. ЧЛАНА 114. КЗ

            Окривљени је при извршењу кривичног дела тешко убиство из члана 114. тачка 1. КЗ предузео обе алтернативно постављене радње, дакле и на свиреп и на подмукао начин, што је суд ценио као отежавајуће околности које указују на висок степен кривице окривљеног и јачину повреде заштићеног добра.

 

            Из образложења:

 

            Врховни касациони суд је одбио као неосноване захтеве за заштиту законитости поднете против правноснажних пресуда Вишег и Апелационог суда у Новом Саду. Бранилац окривљеног у захтеву истиче то да је окривљени оглашен кривим за кривично дело тешко убиство из члана 114. тачка 1. КЗ и то за оба облика радње извршења и на свиреп и на подмукао начин, а ти облици  радње извршења представљају сваки за себе посебно кривично дело, јер су они у закону постављени алтернативно да би се знало за који облик тешког убиства се, с обзиром на начин извршења, окривљени кажњава.

 

            Квалификовани облици убиства који су прецизирани у тачкама од 1. до 11. члана 114. КЗ представљају по једно самостално кривично дело. Одредбом члана 114. тачка 1. је прописано да ће се затвором од најмање 10 година или затвором од 30 до 40 година казнити онај ко другог лиши живота на свиреп и подмукао начин.  Радња извршења код овог квалификованог облика убиства јесте постављена алтернативно, али то не искључује могућност извршења овог облика кривичног дела тешко убиство и на свиреп и на подмукао начин, ако се радње које је окривљени учинио приликом извршења кривичног дела могу подвести под обе квалификаторне околности које су предвиђене тачком 1. члана 114. КЗ. Дакле, ова два квалификована облика извршења кривичног дела убиство не искључују један другог и то што су у закону радње извршења алтернативно постављене не значи да се кривично дело не може извршити предузимањем обе радње, а то суд цени у сваком конкретном случају. Окривљени је у конкретном случају правноснажно оглашен кривим да је извршио једно кривично дело из члана 114. тачка 1. КЗ, а при чијем извршењу је предузео обе алтернативно постављене радње извршења предвиђене у тој тачки.

 

 

( Пресуда Врховног касационог суда број Кзз 499/2015 од 18.06.2015. године којом су одбијени као неосновани захтеви за заштиту законитости поднети против правноснажних пресуда Вишег суда у Новом Саду К 80/13 од 11.07.2014. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 1276/14 од 14.11.2014. године )

 

 

                                                                            аутор сентенце: Соња Бранков

                                                          Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду