Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ЗА ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА ПОКРЕНУТ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИСКЉУЧИВО ЈЕ НАДЛЕЖАН СУД

Поступци које судови покрећу по службеној дужности (ради принудне наплате трошкова кривичног поступка, новчаних казни изречених странкама због непоштовања процесне дисциплине и др.), нису обухваћени одредбама чл. 546. и 547. ЗИО-а, већ је за спровођење извршења у овим предметима и поступање у овим предметима искључиво надлежан суд.

 

Из образложења:


Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду, пословни број И. 2247/2016 од 06.10.2016. године, одбачен је предлог за извршење поднет од стране Основног суда у Зрењанину дана 04.10.2016. године.

 

Против наведеног решења извршни поверилац, Основни суд у Зрењанину, је благовремено изјавио жалбу.

 

Према стању у списима, извршни поверилац је дана 04.10.2016. године поднео предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, а на основу извршне исправе, кривичне пресуде Основног суда у Зрењанину. Извршни поверилац је у предлогу за извршење назначио да исто спроведе суд.

 

Основано се у жалби истиче да је првостепени суд погрешно применио одредбе чл. 4. ст. 1. и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, када је одбацио предлог за извршење са образложењем да је извршни поверилац у истом назначио да извршење спроведе суд, а не јавни извршитељ. Тако је првостепени суд заправо поступио супротно одредбама чл. 3. ЗИО-а, којим је у ст. 1.  прописано да се извршни поступак и поступак обезбеђења покрећу тако што извршни поверилац подноси предлог за извршење на основу извршне или веродостојне исправе или предлог за обезбеђење, а по службеној дужности покрећу се само ако је законом одређено.

 

Поступци које судови покрећу по службеној дужности, у смислу цитиране одредбе чл. 3. ст. 1. ЗИО-а (ради принудне наплате трошкова кривичног поступка, новчаних казни изречених странкама због непоштовања процесне дисциплине и др.), нису обухваћени одредбама чл. 546. и 547. ЗИО-а, већ је за спровођење извршења у овим предметима и поступање у овим предметима искључиво надлежан суд, како то извршни поверилац основано указује у жалби.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3837/2016 од 08.11.2016. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник