Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ПЛАЋАЊЕ ПРЕДУЈМА

Извршни поверилац није дужан да положи предујам ако је ослобођен од плаћања судске таксе, без обзира на то да ли се ради о иницијалном предујму који се односи на припремање, вођење и архивирање предмета, или о предујму за предузимање појединачних радњи у току поступка спровођења извршења.

 

Из образложења:

Побијаним решењем јавног извршитеља године обустављен је извршни поступак, са образложењем да извршни поверилац није предујмио трошкове поступка у остављеном року, позивајући се на одредбе члана 33. став 1. и став 2. ЗИО и одредбу члана 4 Јавноизвршитељске тарифе, те истичући да је извршни поверилац ослобођен плаћања иницијалног предујма у складу са одредбом члана 33. став 3. ЗИО, али да се овде ради о накнадном, оправданом и стварном трошку неопходном за даље спровођење извршења, који је дужан да привремено сноси извршни поверилац, а до коначне наплате од извршног дужника.

 

Имајући у виду стање у спису, те садржину одредбе члана 33. став 3. ЗИО, према којој извршни поверилац није дужан да положи предујам ако је ослобођен од плаћања судске таксе, у ком случају трошкове поступка сноси извршни дужник, као и садржину одредбе члана 9. став 1. Закона о судским таксама, према којој је од плаћања таксе, између осталог, ослобођена и Република Србија, овај суд сматра да није било места обустави поступка због непоступања извршног повериоца по закључку о предујму, донетом од стране јавног извршитеља, будући да сходно цитираним законским одредбама, извршни поверилац у конкретном случају (Републике Србија) није ни био обавезан да плаћа предујам, с обзиром на то да је ослобођен плаћања судске таксе, односно није ни било места условљавању спровођења извршења претходним плаћањем предујма. Са тим у вези, потребно је истаћи и то да одредба члана 33. став 3. ЗИО не прописује конкретно који предујам извршни поверилац није дужан да положи, него да извршни поверилац генерално није дужан да положи предујам ако је ослобођен од плаћања судске таксе, без обзира на то да ли се ради о иницијалном предујму који се односи на припремање, вођење и архивирање предмета, или о предујму за предузимање појединачних радњи у току поступка спровођења извршења.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гжи 47/21 од 12.02.2021. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник